Revicon
KONGRES JAVNOG SEKTORA PRVI

KONGRES JAVNOG SEKTORA PRVI

22.09.2022 u 10:00

23.09.2022 u 10:00

24.09.2022 u 10:00


KONGRES JAVNOG SEKTORA

BUDŽETI I KORISNICI BUDŽETA, JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE USTANOVE, ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE, FONDOVI … 

 

P R V I

 

GRAND HOTEL „NEUM“, NEUM, 22.-24.9.2022.

 

 

 

PRVI DAN (četvrtak)

 

10:00 – 11:00  UVODNA SESIJA

Moderator: Marin Ivanišević

 

Fadil Novalić, premijer Federacije BiH

Dževad Nekić, Generalni revizor Federacije BiH    

Davor Vašiček, prof.dr.sc., Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet

 

11:00 – 13:00 POSLOVANJE JAVNOG SEKTORA

Moderatori: Alija Aljović i Jelena Misita

 

Goran Miraščić

Pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja za razdoblje 2022. - 2023.

Maja Letica

Motivacija zaposlenih i učinkovitost pružanja usluga u javnom sektoru

Nataša Obradović

Programsko i kapitalno budžetiranje

Elma Kamerić

Kako pomiriti zahtjeve programskog budžetiranja, trezorskog poslovanja i računovodstvenih politika vanbudžetskih fondova

 

13:00 – 14:30 RUČAK

 

14:30 – 16:30 INTERNE FINANCIJSKE KONTROLE

Moderatori: Belma Islamović i Amra Salihović

 

Meliha Bašić

Začarani trougao: Revizija/Interna revizija/Odbor za reviziju

Fatima Obhođaš

Aktuelnosti iz Centralne harmonizacijske jedinice FMF - promjene u propisima i praksi 

interne revizije

Benina Veledar

Interna revizija u visokorizičnim oblastima (Izazovi implementacije interne revizije i kontrole u javnom sektoru BiH)

Josipa Grbavac

Usklađivanje regulative i prakse interne revizije u javnim poduzećima (Doprinos interne revizije kvaliteti financijskog izvještavanja javnih poduzeća: trenutno stanje i prijedlozi za poboljšanje)

Elvis Bebaković

Najrizičnija područja za subjekte javnog sektora: preporuke struke

 

DRUGI DAN (petak)

 

10:00 – 14:00 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA 

Moderator: Dževad Nekić i Milan Dmitrović 

 

Mahir Proho

Ograničenja računovodstvene regulative budžetaša: analiza osjetljivih područja

Amra Gadžo

Najčešće nepravilnosti u finansijskom izvještavanju javnih preduzeća

Amela Mulahalilović                                        

Finansijska revizija budžetskih korisnika, zavoda i fondova, preduzeća u većinskom državnom vlasništvu (planiranje i provođenje revizije)

Mia Buljubašić

Izvještavanje, postupanje po preporukama revizije, dostavljanje odgovora o poduzetim radnjama, praćenje postupanja po preporukama

Marijana Milićević i Merima Čerkez

Najvažniji nalazi finansijske revizije sa studijom slučaja (planiranje budžeta, računovodstvene procjene, bilješke uz finansijske izvještaje, popis imovine i obaveza, javne nabavke i dr.)

Aida Đozić

Revizija učinka: 3 „E“ (ekonomičnost, efikasnost i efektivnost), praćenje i postupanje po preporukama

 

14:00 – 15:00 RUČAK 

19:00 – 20:30 VEČERA 

21:15 REVICON PARTY 

 

TREĆI DAN (subota)

 

10:00 – 11:00 ZAKLJUČCI

Moderatori: Milan Dmitrović, Amra Salihović, Jelena Misita 


KONGRES JAVNOG SEKTORA

BUDŽETI I KORISNICI BUDŽETA, JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE USTANOVE, ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE, FONDOVI … 

 

P R V I

 

GRAND HOTEL „NEUM“, NEUM, 22.-24.9.2022.

 

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

  • 270 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
  • 300 KM za ostale učesnike

 

Naknada uključuje:

  • učešće na Kongresu
  • materijale Kongresa

 

Za sve informacije o Kongresu i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14

71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720-580  (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UČESNICI SAMI REZERVIRAJU I SNOSE TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREVOZA.

 

Informacije o smještaju i rezervacije:

Grand Hotel Neum d.o.o.
Ul. Zagrebačka 2, 88 390 NEUM 
tel: + 387 36 880-078
fax: + 387 36 880-073
e-mail: prodaja@hotel-neum.com

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
ATOS BANK a.d. Banja Luka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!