Revicon
Zaštita na radu - obaveze pravnih lica i organa uprave

Zaštita na radu - obaveze pravnih lica i organa uprave

do 30.11.2021


Zaštita na radu - obaveze pravnih lica i organa uprave


Program

Interni akt o zaštiti na radu

 • Poslodavci koji su obavezni da donesu interni akt o zaštiti na radu 
 • Osnov i rok za donošenje internog akta o zaštiti na radu 
 • Bitni i preporučeni elementi internog akta:
  1. organizacija provođenja zaštite na radu
  2. pravila prevencije i zaštite
  3. poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena 
  4. način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika
 • Proces obaveznih konsultacija prilikom izrade internog akta 
 • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu 

Pravila o procjeni rizika

 • Obavezna procjena rizika za svako radno mjesto i mjesto rada 
 • Procjena rizika u slučaju rada od kuće
 • Procjena rizika za poslove sa malim rizicima 
 • Postupak procjene rizika u slučaju kada poslodavac nema sistematizaciju radnih mjesta
 • Uloga ovlaštene organizacije za zaštitu na radu
 • Značaj registra ovlaštenih organizacija
 • Uloga radnika i povjerenika za zaštitu na radu
 • Neophodna dokumentacija za izradu akta o procjeni rizika
 • Značaj podnošenja zahtjeva za procjenu rizika
 • Uticaj procijenjenog rizika na utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom

Radnik za zaštitu na radu

 • Poslodavci koji su obavezni da odrede radnika za zaštitu na radu
 • Uslovi koje mora ispunjavati radnik za zaštitu na radu
 • Obaveznost polaganja stručnog ispita
 • Lica koja su oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita
 • Propisivanje posebnog radnog mjesta unutar sistematizacije
 • Mogućnost obavljanje drugih poslova radnika za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze radnika za zaštitu na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Poslodavci koji su obavezni da imaju povjerenika za zaštitu na radu 
 • Uslovi koje mora ispunjavati povjerenik za obavljanje poslova zaštite na radu
 • Načini imenovanja povjerenika za zaštitu na radu 
 • Odgovornost poslodavca u slučaju da nije imenovan povjerenik za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu
 • Obaveznost određivanja više povjerenika za izdvojena mjesta rada
 • Razlike u ovlastima povjerenika i radnika za zaštitu na radu

Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

 • Obavljanje poslova zaštite na radu od strane poslodavca
 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom
 • Broj radnika koje poslodavac mora imati za obavljanje poslova zaštite na radu
 • Angažman ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu
 • Odgovornost poslodavca
 • Obaveznost organizovanja stručne službe za obavlja poslova iz oblasti zaštite na radu

Poslovi sa povećanim rizikom

 • Utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
 • Poslovi sa povećanim rizikom kao osnov za uvećanje plaće i staža osiguranja
 • Posebna zaštita radnika raspoređenih na poslovima sa povećanim rizikom
 • Angažman ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu u cilju provođenja mjere zaštite na radu
 • Mogućnost radnika da podnese zahtjev za skraćivanje radnog vremena
 • Obavezna prateća dokumentacija
 • Postupak skraćivanja radnog vremena
 • Uloga Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 
 • Uloga inspekcije za zaštitu na radu

Obavezni ljekarski pregledi 

 • Ljekarski pregledi prilikom zasnivanja radnog odnosa:
  1. posjedovanje ljekarskog uvjerenja za svakog radnika
  2. rok važenja ljekarskog uvjerenja
 • Obezbjeđivanje periodičnih ljekarskih pregleda
 • Sistematski ljekarski pregledi
 • Troškovi koji su obaveza poslodavca
 • Važenje ljekarskog uvjerenja kod novog poslodavca
 • Alkotestiranje radnika od strane poslodavca


Zaštita na radu - obaveze pravnih lica i organa upraveNaknada (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji je posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike


Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat


Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
 Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
 tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
 fax: (033) 720-581
 e-mail: 
revicon@revicon.info
 
 
www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!