Revicon
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA,ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I ZABRANA KONKURENCIJE

Aktivan seminar

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA,ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I ZABRANA KONKURENCIJE

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON
RADNOPRAVNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA,

ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE

I ZABRANA KONKURENCIJE

     • upravljanje rizicima i izazovima
     • ključne smjernice i najbolje prakse

 


 

PROGRAM:

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA RADNIKA

 • Pregled zakonskih i regulatornih smjernica
 • Primjena Opšte Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Identifikacija i postupanje sa osjetljvim podacima o zaposlenima
 • Praćenje kretanja zaposlenih putem GPS-a: pravila i ograničenja
 • Video nadzor i telefonsko snimanje: pravila i ograničenja
 • Analiza vrste ličnih podataka koji mogu biti sadržani u ugovoru o radu 
 • Postupanje sa dokumentacijom prilikom procesa zapošljavanja
 • Šta može biti sadržaj personalnog dosjea?
 1. Osnovni dokumenti (kopija ličnih isprava, radna dozvola, CIPS)
 2. Ugovor o radu i prilozi
 3. Ljekarsko uvjerenje
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju / nevođenju krivičnog postupka
 5. Podaci o kvalifikacijama i edukacijama
 6. Radna historija (pregled radnog iskustva, potvrde od prethodnog poslodavca)
 7. Porezni i finansijski podaci
 8. Izvještaji o perfomansama
 9. Dokumentacija vezana za odmore i odsustva
 10. Podaci o članovima porodice radnika
 • Postupanje sa ličnim podacima nakon prestanka radnog odnosa
 • Prednosti, izazovi i mjere sigurnosti pri upotrebi elektronskog sistema za praćenje ličnih podataka
 • Unutrašnji i vanjski rizici
 • Mjere zaštite ličnih podataka u radnom okruženju

ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE

 • Šta se (ne) može smatrati poslovnom tajnom: preporuke za jasno definisanje
 • Postupanje sa poslovnim tajnama sa i bez tržišne vrijednosti
 • Pravila i (ne)zakonitost dijeljenja poslovnih tajni s trećim licima
 • Poduzimanje zaštitnih mjera:
  1. Interna akta o podacima koji se smatraju poslovnom tajnom
  2. Unošenje klauzule o povjerljivosti podataka u ugovore o radu
  3. Non-Disclosure Agreement (NDA) - osnovni elementi 
  4. Tehničke, organizacione i pravne mjere zaštite poslovnih tajni u praksi
 • Izumi i poslovna unapređenja radnika kao poslovna tajna
 • Naknada štete u slučaju kršenja poslovne tajne
 • Primjena ugovorne kazne kao sredstva zaštite poslovne tajne
 • Identifikacija odgovornosti i sankcija u slučaju povrede poslovne tajne
 • Analiza slučajeva iz sudske prakse, sa preporukama za poslodavce

ZABRANA KONKURENCIJE

 • Razlika između zakonske i ugovorne zabrane takmičenja
 • Praktične smjernice za zakonito uvođenje zabrane takmičenja tokom i nakon prestanka radnog odnosa
 • Propisivanje zabrane takmičenja pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom
 • Preciziranje radnih mjesta i pozicija obuhvaćenih zabranom takmičenja
 • Postavljanje realnih vremenskih ograničenja za zabranu takmičenja
 • Preciziranje konkurentskih djelatnosti
 • Utvrđivanje teritorijalnog važenja zabrane takmičenja
 • Momenat aktiviranja zabrane takmičenja nakon prestanka radnog odnosa
 • Odustanak od zabrane takmičenja
 • (Ne)obaveznost ugovoranja naknade plaće
 • Naknada štete i ugovorna kazna
 • Analiza slučajeva iz sudske prakse, sa preporukama za poslodavce


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 120 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 120 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 140 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!