Revicon
UPRAVLJANJE IMOVINOM U JAVNOM SEKTORU

UPRAVLJANJE IMOVINOM U JAVNOM SEKTORU

do 31.01.2024.


REVICON KUTAK
ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

UPRAVLJANJE IMOVINOM

U JAVNOM SEKTORU

 • Kod korisnika budžeta i vanbudžetskih fondova
 • Kod ustanova, agencija, zavoda..., javnih preduzeća
 • Računovodstvo imovine – praktični primjeri
 • Primjena izmijenjene Uredbe o računovodstvu budžeta
 • Imovina data/primljena na upravljanje i raspolaganje
 • Praktične upute za realizaciju preporuka revizije
 • Case study: interna revizija stalnih sredstava

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Eksperti za oblast interne revizije i budžetskog računovodstva
 • Predstavnik Ureda za reviziju institucija u FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

PRAVNI ASPEKTI

 • pravo vlasništva nad dugotrajnim imovinom
 • pravo raspolaganja i upravljanja
 • javna dobra
 • načini sticanja i prenosa dugotrajne imovine
 • drugi relevantni pravni i faktički aspekti

 

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE

NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

 • pravila budžetskog računovodstva za dugotrajnu imovinu
 • pravila MRS/MSFI za javna preduzeća 
 • pravila MRS/MSFI primjenjiva i u budžetskom računovodstvu
 • primjena IPSAS-a kod priznavanja i vrednovanja
 • sticanje po raznim osnovama – incijalno priznavanje 
 • rekonstrukcija i adaptacija nekretnina i opreme
 • grantovi/donacije/subvencije vezane za imovinu
 • obračun i knjiženje amortizacije / umanjenja vrijednosti
 • revalorizacija – stara i nova pravila
 • praktična primjena izmijenjene Uredbe
 • popis imovine: pravila, aktivnosti i odgovornosti
 • isknjižavanje i preknjižavanje imovine
 • stavljanje sredstava van upotrebe
 • greške u računovodstvu imovine i njihova ispravka

 

IMOVINA DATA/PRIMLJENA NA UPRAVLJANJE

 • (ne)knjiženje imovine date/primljene na upravljanje i raspolaganje?
 • vrednovanje tuđe imovine i ulaganja na tuđoj imovini
 • mogući pristupi po međunarodnim računovodstvenim standardima
 • najam imovine (sa ili bez naknade)
 • porezni tretman najmova: PDV i porez na dobit
 • tretman troškova zanavljanja 
 • imovina stečena u statusnim promjenama 
 • ulaganje u druga lica
 • analiza različitih situacija iz prakse

 

EKSTERNA REVIZIJA DUGOTRAJNE IMOVINE

 • opcije: Ured za reviziju i/ili komercijalna revizija? 
 • preporuke Ureda date različitim grupama korisnika
 • praktične upute za realizaciju preporuka u vezi sa imovinom
 • odgovornost za realizaciju preporuka
 • posljedice nepostupanja po preporukama
 • revizija učinka iz oblasti upravljanja dugotrajnom imovinom

 

ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU IMOVINOM

 • procesi povezani sa upravljanjem dugotrajnom imovinom
 • rizici povezani sa upravljanjem dugotrajnom imovinom
 • strateški i godišnji plan interne revizije
 • plan revizije upravljanja dugotrajnom imovinom
 • provođenje revizije upravljanja dugotrajnom imovinom
 • dokumentacija u reviziji upravljanja dugotrajnom imovinom
 • izvještavanje o provedenoj reviziji
 • najčešće preporuke interne revizije
 • follow up
 • case study: primjer dobre prakse  

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • izmjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaća
 • izmjena Uredbe o naknadama troškova službenog putovanja
 • druge aktuelnosti od značaja za javni sektor


REVICON KUTAK
ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

UPRAVLJANJE IMOVINOM

U JAVNOM SEKTORU

 • Kod korisnika budžeta i vanbudžetskih fondova
 • Kod ustanova, agencija, zavoda..., javnih preduzeća
 • Računovodstvo imovine – praktični primjeri
 • Primjena izmijenjene Uredbe o računovodstvu budžeta
 • Imovina data/primljena na upravljanje i raspolaganje
 • Praktične upute za realizaciju preporuka revizije
 • Case study: interna revizija stalnih sredstava

 


 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za seminar na zhatjev:

 •  100 KM za pretplatnike
 •  130 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!