Revicon
Seminar PRIJAVE POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK ZA 2018. RASPODJELA I ISPLATA DOBITI I DRUGE AKTUALNOSTI

Seminar PRIJAVE POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK ZA 2018. RASPODJELA I ISPLATA DOBITI I DRUGE AKTUALNOSTI

Program

POREZNI BILANS ZA 2018.

 • objašnjenja i upute za popunjavanje

 

KAPITALNI DOBICI I GUBICI

 • oporezivi i neoporezivi kapitalni dobici
 • priznati i nepriznati kapitalni gubici

 

POREZNO NEPRIZNATI RASHODI

 • amortizacija koja je trajno nepriznata
 • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja (IOS)
 • manjkovi, reprezentacija, donacije...
 • ostali trajno porezno nepriznati rashodi

 

PRIVREMENO NEPRIZNATI RASHODI

 • rezerviranja za buduće rashode i obaveze
 • amortizacija iznad porezno priznate
 • umanjenje vrijednosti zaliha i druge imovine

 

DODATNA UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • razlika amortizacije do (viših) priznatih stopa
 • jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava

 

PRIHODI KOJI SE ISKLJUČUJU IZ OSNOVICE

 • prihodi iz dobiti drugih obveznika u FBiH (ID-813)
 • naplaćena ranije nepriznata otpisana potraživanja
 • prihodi od ukidanja ranije nepriznatih rezerviranja


TRANSFERNE CIJENE

 • porezni efekti transakcija sa povezanim licima
 • obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama
 • izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (TP-900)
 • prijava transakcija s povezanim licima (TP-902)


POREZNI PODSTICAJI I UMANJENJA

 • podsticaj za novouposlene radnike (PP-812)
 • podsticaji za investicije (PI-808, PP-810 i PP-811)
 • umanjenje za porez plaćen u RS i BD (PE-806)
 • porez plaćen izvan BiH (PE-807 i PK-814)
 • porezni gubici iz ranijih godina (PG-809)


PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2018.


AKONTACIJA ZA NAREDNI PERIOD


STAVOVI FMF I POREZNE UPRAVE FBiH IZ OBLASTI POREZA NA DOBIT


POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2018.

 • sačinjavanje SPR-1053, GPZ-1052 i GPD-1051
 • utvrđivanje akontacije za naredni period


POREZNE PRIJAVE GRAĐANA ZA 2018.

 • obaveza i/ili interes da se podnese GPD-1051
 • dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM-1024)
 • korištenje ličnih odbitaka i olakšica
 • ostvarivanje prava na povrat poreza

 
RASPODJELA I ISPLATA DOBITI VLASNIKU

 • mogućnosti/ograničenja/zabrane isplate dobiti
 • načini isplate dobiti / porezni tretman
 • „isplata“ dobiti prenosom imovine društva
 • „prebijanje“ sa pozajmicama datim vlasniku

 
DRUGE AKTUALNOSTI

 • zahtjevi PURS za zaposlenike iz RS
 • ostali aktualni stavovi nadležnih organa


ODGOVORI NA PITANJA

O edukaciji

PRIJAVE POREZA NA DOBIT

I POREZA NA DOHODAK ZA 2018.

RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

I DRUGE AKTUALNOSTI

 

 

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)

PRIRUČNIK: Prijave poreza na dobit i dohodak za 2018.
Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)

100 KM za učesnike sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
80 KM po učesniku, bez materijala

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

 

ili gotovinom pred početak seminara

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!