Revicon
STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO - PROFESSIONAL LEVEL

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO - PROFESSIONAL LEVEL

07.05.2024 u 10:00


NAPREDNI PROGRAM EDUKACIJE ZA STICANJE CERTIFIKATA

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

PROFESSIONAL LEVEL

7. i 8. 5. 2024. // 23. i 24. 5.2024. // 5., 6. i 7. 6. 2024.

 

MODUL 1: UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM

 • Pravilnik o plaćama
 • Formulisanje optimalnih i primjenjivih kriterija za određivanje plaća
 • Postavljanje SMART ciljeva: definisanje specifičnih, mjerljivih, dostižnih, realnih i vremenski određenih ciljeva
 • Periodična revizija ciljeva za osiguravanje usklađenosti s poslovnim potrebama
 • Diverzifikacija plaća za iste pozicije: propisivanje varijabilnosti u visini plaća za iste radne pozicije
 • Implementacija Pravilnika o ocjenjivanju 
 • Identifikacija radnika koji su obuhvaćeni ocjenjivanjem
 • Identifikacija radnika koji su izuzeti od ocjenjivanja
 • Načini ocjenjivanja radnika/mjerenja radnog učinka
 • Praktični primjeri mjerenja radnim učinkom prilagođeni specifičnostima različitih pozicija
 • Kontinuirano praćenje i evaluacija
 • Uvođenje naprednih alata za praćenje učinka
 • Pružanje povratnih informacija radnicima
 • Performance improvement program
 • Sistem nagrađivanja i destimulacije
  • Razvoj jasnih putanja napredovanja unutar organizacijske hijerarhije
  • Strukturirane strategije za povećanje plaće, bonusa i drugih oblika stimulacije
  • Primjena destimulativnih mjera u slučaju smanjenog učinka
 • Case study – Feedback: Upotreba AI alata (CHAT GPT) za pružanje povratnih informacija radnicima s iznadprosječnim i ispodprosječnim rezultatima

MODUL 2: SAVREMENI NAČINI ORGANIZACIJE LJUDSKIH POTENCIJALA

 • Novi i atipični oblici rada
  • Integracija remote i hibridnog / kombinovanog modela rada
  • Interna mobilnost unutar kompanija: menadžeri, stručnjaci, pripravnici
  • Upućivanje radnika na rad u inostranstvo/kod drugog poslodavca
  • Praktični koraci za implementaciju atipičnih radnih angažmana, priprema odgovarajućih pravnih akata
  • Upravljanje radom stranaca: istraživanje strategija angažmana stranaca
  • Digitalni nomadi
 • Upravljanje radnim vremenom
  • Prilagođavanje radnog vremena potrebama organizacije
  • Strategije efikasnog upravljanja prekovremenim radom
  • Primjeri načina raspodjele radnog vremena u praksi
 • Case study: Analiza uspješnih praksi kod remote i hibridnog modela rada 

MODUL 3: BENEFITI CHAT GPT: SAVJETI ZA EFIKASNO KORIŠTENJE

 • Prednosti i nedostaci AI alata
  • Pregled prednosti korištenja AI alata u poslovanju
  • Izazovi i nedostaci AI tehnologija
  • Identifikacija najčešćih grešaka u korištenju ChatGPT-a: savjeti za prevazilaženje prepreka
  • Primjena AI alata u HRM - praktični primjeri
 • Funkcionalnosti i tehnike za korištenje Chat GPT
  • Detaljan pregled funkcionalnosti ChatGPT-a
  • Demonstracija tehnika i savjeti za efikasno postavljanje pitanja radi dobijanja relevantnih odgovora
  • Pregled strategija za korištenje ChatGPT-a u procesu generisanja ideja
  • Praktične vježbe korištenja ChatGPT-a za različite poslovne scenarije
 • Najbolje prakse za čuvanje i upravljanje podacima koji se koriste u ChatGPT-u
  • Sigurnosne smjernice za čuvanje podataka u ChatGPT-u
  • Strategije za upravljanje privatnošću i zaštitu osjetljivih informacija
  • Pregled alata i tehnika za sigurno i efikasno upravljanje podacima u ChatGPT-u
 • Pro-tips za razvijanje promptova za kreiranje:
  • Izrada promptova za izvještaje o proceduri zapošljavanja
  • Razvoj promptova za analizu fluktuacije zaposlenika
  • Kreiranje promptova za izvještaje o edukaciji zaposlenih
  • Implementacija promptova za unapređenje procesa regrutovanja
  • Savjeti za razvoj promptova za prezentacije i analizu rezultata

MODUL 4: PRAVILNIK O RADU / PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 • Izrada i revizija Pravilnika o radu na osnovu sudske prakse
 • Unapređenje procesa i prilagođavanje potrebama organizacije
 • Optimizacija Pravilnika o radu za efikasno rješavanje radnih sporova
 • Primjeri najboljih praksi prilagođavanja organizacijskim potrebama
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
  • Uloga u upravljanju radnim učinkom
  • Analiza opisa poslova
  • Proučavanje radnih mjesta sa aspekta propisa o zaštiti na radu
  • Postavljanje općih i posebnih uslova
  • Matrica kompetencija
  • Uloga u postupku otkazivanja ugovora o radu
 • Case study: Revizija Pravilnika o radu u skladu sa dobrim sudskim praksama

MODUL 5: DISCIPLINSKI POSTUPAK / UPRAVLJANJE ODSUSTVIMA RADNIKA

 • Unapređenje disciplinskih procedura
  • Teže i lakše povrede radne obaveze: analiza stvarnih slučajeva iz sudske prakse
  • Disciplinske mjere i granice: sloboda uređenja disciplinskih mjera uz postavljanje granica
 • Procedure prilikom praćenje i upravljanja odsustvima radnika
  • Upravljanje bolovanjem kroz precizne procedure
  • Uspostavljanje i implementacija efikasnih sistema praćenja odsustava
  • Mogućnosti provjere zloupotrebe bolovanja, primjeri iz prakse
  • Pružanje podrške za postupanje sa radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću: razmatranje pristupa i upućivanje radnika na ljekarski pregled
 • Case study: Unapređenje disciplinskih mjera na stvarnim primjerima iz sudske prakse

MODUL 6: DIGITALNO POSLOVANJE / ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I POSLOVNE TAJNE

 • Elektronski potpis i digitalno arhiviranje
  • Pravna validnost elektronskog potpisa: praćenje važećih normi, standarda i prakse
  • Digitalno arhiviranje i integracija digitalnih alata
  • Dostava pismena elektronskim putem
 • Zaštita ličnih podataka i poslovne tajne
  • Smjernice za postupanje sa ličnim podacima
  • Provođenje procedura u skladu sa GDPR-om
  • Preporuke i mjere za efikasnu zaštitu poslovnih tajni i povjerljivih podataka
 • Case study: Tretiranje plaće kao poslovne tajne i zaštita ličnih podataka

 

MODUL 7: UVOD U NOVU ERU ESG IZVJEŠTAVANJA

 • ESG iskaznica za sve organizacije
  • Definiranje ključnih „S“ ciljeva
  • Integracija „S“ u politike, prakse i programe
  • Procjene rizika i prilika
  • Priprema za izradu izvještaja i praćenje „S“ komponente

SIMULACIJSKA VJEŽBA: Analiza rizika u poslovnim odlukama

 • Identifikacija rizika: metodologije za prepoznavanje potencijalnih rizika u poslovnim odlukama
 • Upravljanje rizicima: praktične strategije za efikasno upravljanje rizicima u kontekstu donošenja poslovnih odluka

 

PISANA PROVJERA ZNANJA I POVRATNE INFORMACIJE

 • Pisana provjera znanja
 • Završna diskusija i evaluacija


O NAPREDNOM PROGRAMU

Revicon i dmb consulting ponosno predstavljaju novi sveobuhvatni program profesionalnog razvoja u oblasti radno-pravnih odnosa za sticanje certifikata STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO – Professional Level.

Program je dizajniran za sve profesionalce koji su prethodno uspješno zavšili naš program STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO – Intermediate Level, s ciljem da prošire stečene kompetencije i unaprijede specijalističke vještine koje su primjenjive u svim sektorima.

 

ŠTA VAS OČEKUJE?

Interaktivna live edukacija: Tokom cijele edukacije izmjenjivaće se različite inovativne metode i oblici rada koji će omogućili dinamičnu, zanimljivu i primjenjivu edukaciju.

Aktivno učenje: Mnoštvo zajedničkih aktivnosti putem simulacijskih vježbi koje su zasnovane na stvarnim scenarijima, omogućavajući Vam da stečena znanja i vještine primijenite u svakodnevnom radu.

Jedinstveni ekspertski tim: Voditelji edukacije su istaknuti praktičari i stručnjaci sa bogatim iskustvom u sudstvu, relevantnim inspekcijama i advokaturi, koji će imati podršku Revicon konsultantskog tima.

Mock test: Pripremite se za uspješni završetak programa putem mock testa koji simulira finalnu provjeru znanja i omogućava Vam da pratite napredak.

Interaktivni kvizovi: Još jedan način da pratite napredak koji ostvarujete tokom edukacije, a mi Vaše odgovore dodatno vrednujemo.

 

ŠTA VAM NAPREDNI PROGRAM OMOGUĆAVA?

Profesionalni razvoj: Ovaj sveobuhvatni program je struktuiran na način da razvijete profesionalne kompetencije i specijalističke vještine koje vam omogućavaju karijerni napredak.

Certifikati i digitalni bedž: Na našem i engleskom jeziku – vjerodostojan i pouzdan dokaz o stečenim znanjima i vještinama. Svoju certifikaciju možete promovirati na mnoštvo načina u digitalnom okruženju.

Dodatna podrška za dugoročan efekat: Nakon završetka programa, naš tim Vam pruža dodatnu podršku u trajanju od 90 dana, sa željom da Vam olakšamo brzu primjenu stečenih znanja i vještina u svakodnevnom radu.

Praktikum: Sve tematske oblasti su detaljno obrađene u okviru Praktikuma, uključujući  praktične primjere sa sudskom praksom.

Dodatni video resursi: Kreirani da Vam budu podrška u daljem profesionalnom razvoju.

 

Trajanje programa: Sedam dana u trajanju od 10:00 do 15:30

Naknada: 1.290 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)

 

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!