Revicon
SPECIJALISTA ZA PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA

SPECIJALISTA ZA PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA

30.09.2021 u 10:00


Online interaktivna edukacija

Visokospecijalizirana obuka za sticanje certifikata

Specijalista za plaće i druga primanja
 
radnika

30. 09. i 01. 10. 2021.

14. 10. i 15. 10. 2021.

28. 10. i 29. 10. 2021.


Program

Dan 1: Plaća

 • Kriteriji i način utvrđivanja sastavnih elemenata plaće
 • Najniža plaća i osnovica za doprinose
 • Stimulacije na plaću
 • Plaća i osnovica za doprinose za:
  • rad na nepuno radno vrijeme i skraćeno radno vrijeme
  • međuentitetske radnike
  • nerezidentna pravna i fizička lica
  • rad u inostranstvu
 • Dodatni prihodi radnika:
  • „koristi“ radnika i „plaće u naravi“
  • plaćanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika
  • korištenje službenog automobile u privatne svrhe
  • životno i dopunsko zdravstveno osiguranje
  • naknada drugih ličnih troškova
 • Naknada troškova rada od kuće
 • Platne liste (sadržaj i preporuke)
 • Dozvoljeni i mogući načini isplate plaće
 • Isplata plaće i doprinosa po sudskoj presudi
 • Zastara plaće
 • Zastara poreza na dohodak i doprinosa
 • Odricanje od plaće
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 2: Uvećanja i umanjenja plaće

 • Uvećanje plaće za:
  • otežane uvjete rada
  • rad u dane sedmičnog odmora i vikenda
  • prekovremeni rad na sedmičnom i mjesečnom nivou
  • prekovremeni rad u turnusu i rad u smjenama
  • rad u dane državnog i vjerskog praznika
  • noćni rad
  • uvećanje plaće po više osnova istovremeno
 • Umanjenje plaće u slučaju:
  • neostvarivanja rezultata rada
  • odbijanja izvršavanja radnih zadataka
  • neopravdanog izostanka sa posla ili kašnjenja na posao
  • teže ili lakše povrede radne obaveze
  • udaljenja radnika sa posla
  • manjka utvrđenog inventurom
  • krađe
  • drugih vanrednih okolnosti
 • Načini regulisanja umanjenja plaće:
  • pravilnikom o radu
  • aneksom ugovora o radu
  • odlukom poslodavca
 • Naplata potraživanja obustavom od plaće:
  1. administrativne zabrane / rješenje o izvršenju
  2. prvenstvo naplate
  3. obavještavanje suda
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 3: Dodatna primanja radnika

 • Topli obrok
  • topli obrok za puno i nepuno radno vrijeme
  • topli obrok za rad šest dana u sedmici
  • „kombinovani “topli obrok (u ishrani i u novcu)
  • pravo na topli obrok u slučaju:
 • prekovremenog rada i preraspodjele radnog vremena
 • rada u smjenama i turnusu
 • rada od kuće i rada u dane sedmičnog odmora
 • Naknada za prevoz na posao i sa posla
  • uslovi za isplatu naknade za prevoz
  • korištenje privatnog/službenog vozila za prevoz na posao i sa posla 
  • naknada za prevoz u drugim različitim situacijama
  • mogućnost srazmjernog umanjenja naknade za prevoz
 • Naknada za minuli rad
  • godine staža koje se uzimaju u obračun minulog rada
  • osnovica za obračun dodatka za minuli rad
  • preporučena praksa
 • Otpremnina
  • uslovi za isplatu otpremnine
  • minimalni i maksimalni iznosi otpremnine
  • preporučena praksa
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 4: Druga dodatna primanja radnika

 • Naknada troškova službenih putovanja
  • obaveznost primjene posebnih propisa
  • dnevnice, troškovi smještaja, troškovi prevoza i dr.
  • službeno putovanje u neradne dane
  • ostala dokumentovana potrošnja na službenom putu
  • nedokumentovana potrošnja na službenom putu
 • Regres za godišnji odmor
  • uslovi za isplatu regresa
  • isplata regresa radnicima koji nisu koristili godišnji odmor
  • isplata regresa srazmjerno broju dana korištenog godišnjeg odmora
  • isplata regresa radnicima koji rade nepuno radno vrijeme
  • obaveza isplate regresa radnicima kojima je prestao radni odnos
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  • uslovi za isplatu
  • isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora
  • isplata naknade u zavisnosti od načina prestanka radnog odnosa
 • Druga dodatna primanja radnika
  • pomoć u slučaju smrti ili teške bolesti radnika ili člana uže porodice
  • jubilarne nagrade
  • pokloni povodom državnih i vjerskih praznika
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcijePriprema za test – Analiza case study
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 5: Naknada plaće

 • Pripravnost
 • Plaćeno odsustvo
 • Privremena spriječenost za rad do 30 / 42 dana i nakon toga kod:
  • bolesti i povrede van rada
  • povrede na radu i profesionalnog oboljenja
  • bolovanja zbog čuvanja trudnoće
  • izolovanosti radnika kao kliconoše
 • Porodiljsko odsustvo
 • Odsustvo u slučaju rada sa polovinom punog radnog vremena
 • Državni i vjerski praznici
 • Visina naknade plaće kod odsustva zbog više sile
 • Obračun naknade plaće kod prekida rada zbog koronavirusa
 • Naknada plaće kod promijenjene radne sposobnosti (invalidi II kategorije)
 • Praksa sudova, inspekcije rada i porezne inspekcije
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 6: Pismeni test, završna diskusija i zaključci

 • Priprema za test
 • Pismeni test
 • Diskusija i odgovori na dodatna pitanja 
 • EvaluacijaOnline interaktivna edukacija

Visokospecijalizirana obuka za sticanje certifikata

Specijalista za plaće i druga primanja
 
radnika

30. 09. i 01. 10. 2021.

14. 10. i 15. 10. 2021.

28. 10. i 29. 10. 2021.


O edukaciji

Način rada:

 • Pristup zasnovan na slučajevima iz prakse
 • Visok nivo angažiranja svih učesnika
 • Rad u grupama: Case studies bazirani na stvarnim slučajevima iz inspekcijske i sudske prakse

Poštovani,

Revicon je razvio visokospecijalizirani program obuke za sticanje naprednih znanja i kompetencija u međusobno povezanim oblastima (radnog prava, računovodstva, poreza i doprinosa) koje se odnose na plaće i druga primanja radnika. Program je namijenjen pravnicima, advokatima, sudskim vještacima, računovođama, revizorima i voditeljima ljudskih potencijala, koji obavljaju rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a dizajniran je na način da polaznicima pruži napredno znanje i važne vještine za samostalno i kompetentno obavljanje više poslova.

Program uključuje šest visoko interaktivnih i participativnih modula - online radionica, koje su ujedno i priprema za pismeni test. Radionice su oblikovane tako da se sve tematske cjeline obrađuju kroz stvarne primjere i rješenja iz prakse, što učesnicima pruža konkretne alate za rad i daje jasne i detaljne odgovore na specifična pitanja sa kojima se susreću u svom radu.

Ekspertski tim koji će voditi obuku čine sudije, inspektori rada, porezni inspektori i Revicon konsultanti, profesionalci s dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti.

Edukacijski materijal je praktični priručnik „Plaće i druga primanja radnika s pregledom na aktuelnu inspekcijsku i sudsku praksu“, dizajniran tako da polaznicima bude od koristi u njihovom svakodnevnom radu.

Po uspješnom završetku pismenog testiranja učesnici dobijaju certifikat „Specijalista za plaće i druga primanja radnika“, na našem i engleskom jeziku, sa prilogom u kojem su navedene sve obrađene tematske cjeline.

Nakon završetka obuke, učesnici imaju na raspolaganju i dodatnu podršku u vidu besplatnih konsultantskih usluga u periodu od tri mjeseca.

Trajanje obuke: Šest dana u trajanju od 10:00 do 15:30

Naknada: 750 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)

Naknada uključuje:

 • Učešće na obuci
 • Praktični priručnik Plaće i druga primanja radnika s pregledom aktuelne inspekcijske i sudske prakse
 • Dodatni edukacijski materijal
 • Certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika (po uspješnom završetku pismenog testa)
 • Konsultantske usluge u periodu od tri mjeseca nakon završetka obuke

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:
 Revicon d.o.o.
 Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
 tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
 fax: (033) 720-581
 e-mail:
revicon@revicon.info
 
www.revicon.info

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!