Revicon
RADNI ODNOSI: TOP 50 NAJAKTUELNIJIH PITANJA SA RJEŠENJIMA

RADNI ODNOSI: TOP 50 NAJAKTUELNIJIH PITANJA SA RJEŠENJIMA

Program

 • NAČIN REGULISANJA BITNIH I DODATNIH ELEMENATA UGOVORA O RADU
 • MOGUĆNOST ANEKSIRANJA UGOVORA O RADU
 • SPECIFIČNOSTI STATUSA DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVE
 • IZNAJMLJIVANJE RADNE SNAGE KAO OBLIK ZAPOŠLJAVANJA
 • POSTUPANJE KOD PROBNOG RADA (UGOVARANJE, TRAJANJE, OTKAZ...)
 • ANGAŽMANI ODREĐENIH KATEGORIJA LICA (UČENICI, STUDENTI, PENZIONERI, STRANCI...)
 • OVLAŠTENJA I OGRANIČENJA POSLODAVACA KOD ORGANIZACIJE RADNOG VREMENA
 • DOZVOLJENI SLUČAJEVI PREKOVREMENOG RADA
 • OBAVEZE POSLODAVCA KOD RADNIKA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
 • OBAVEZA REGULISANJA DANA SEDMIČNOG ODMORA
 • KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA U DIJELOVIMA
 • PRAVO PRENOSA I PREKID GODIŠNJEG ODMORA
 • OBAVEZA ISPLATE NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
 • NAJČEŠĆI PROBLEMI KOD VOĐENJA OBAVEZNIH RADNIH EVIDENCIJA
 • POSTUPANJE SA LIČNIM PODACIMA RADNIKA
 • MOGUĆNOST PRIVREMENOG RASPOREDA RADNIKA NA DRUGO RADNO MJESTO
 • UVEĆANJE PLAĆE PO RAZLIČITIM OSNOVAMA
 • UMANJENJE PLAĆE (DESTIMULACIJA) KAO DISCIPLINSKA MJERA
 • POSTUPANJE KOD REDOVNOG I VANREDNOG OTKAZA UGOVORA O RADU VOĐENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA
 • OTKAZ SA PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA O RADU
 • OBAVEZA I MOGUĆNOST UPUĆIVANJA RADNIKA NA LJEKARSKI PREGLED
 • OBAVEZE I PRAVA ZA VRIJEME BOLOVANJA I PORODILJSKOG ODSUSTVA
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE NA BOLOVANJU ILI PORODILJSKOM ODSUSTVU

O edukaciji

SEMINAR

RADNI ODNOSI:
TOP 50 NAJAKTUELNIJIH PITANJA
SA RJEŠENJIMA

 

26. 9. 2019. SARAJEVO hotel Sarajevo (Ibis Styles)
27. 9. 2019. MOSTAR hotel Mostar


Radni odnosi su izuzetno složeno i dinamično područje, pa stoga i primjena propisa iz ove oblasti dovodi do čestih dilema i poteškoća u praksi, uključujući i rizik neželjenih sudskih sporova i njihovih mogućih posljedica.

Dodatno opterećenje za poslodavce predstavljaju i mnogobrojni povezani propisi koji, neposredno ili posredno, uređuju oblast radnih odnosa.

Činjenica je i da, u nedostatku precizne pravne norme, način postupanja poslodavaca često određuje i sama praksa, što također može dovesti do nedoumica u vezi sa pravilnim i zakonitim postupanjem.

Zbog svega toga, ovaj seminar je koncipiran tako da obradi 50 najvažnijih aktuelnih pitanja iz obasti radnih odnosa, svrstanih u navedene tematske cjeline, kako iz normativnog tako i iz ugla praktične primjene, uzimajući pritom u obzir i aktuelno postupanje sudova i nadležnih inspekcija.

U skladu sa našom dosadašnjom praksom, učesnici seminara će, kroz interaktivan rad, imati priliku da dobiju pregled najčešćih nepravilnosti i prekršaja poslodavaca u praksi, da se informišu o najboljim načinima da se ti prekršaji i nepravilnosti izbjegnu, kao i da dobiju konkretne odgovore na sva pitanja i dileme sa kojima se susreću u ovoj oblasti.


Trajanje seminara: od 09:30 do 16:30


Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće na seminaru
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje tokom pauza


Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

 

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA 

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!