Revicon
RAČUNOVODSTVO I POREZI

RAČUNOVODSTVO I POREZI

do 15.09.2021


NOVO!!! 

DVODNEVNI INTERAKTIVNI 
ONLINE SEMINAR

RAČUNOVODSTVO I POREZIRAČUNOVODSTVO

 • PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS U REGISTRE FMF-a
 • POSEBNE OBAVEZE SUBJEKATA OD JAVNOG INTERESA
 • USAGLAŠAVANJA INTERNIH AKATA SA NOVIM ZAKONOM
 • OSTALA PITANJA PRIMJENE NOVOG ZAKONA

POREZI

 • NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUALNOSTI IZ OBLASTI DIREKTNIH POREZA
 • MOGUĆNOSTI RADA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 • UINO: AKTUALNOSTI IZ OBLASTI INDIREKTNIH POREZA
 • KORIŠTENJE ELEKTRONSKOG POTPISA OD 1.7.2021.
 • PRIMJENA GRAĐEVINSKE ŠEME I DRUGA PDV PITANJA
 • OSTALE NOVOSTI I AKTUALNOSTI

 

Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnici Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnici Porezne uprave FBiH
 • predstavnici UINO BiH

RAČUNOVODSTVO

PRIJAVLJIVANJE U REGISTRE FMF-a

 • uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • obaveza prijavljivanja u registre kod FMF-a
 • način prijavljivanja i neophodna prateća dokumentacija
 • prijavljivanje certificiranih računovođa - kvalificiranih lica
 • prijavljivanje pravnih lic - pružaoca računovodstvenih usluga
 • prijavljivanje poduzetnika - pružaoca računovodstvenih usluga
 • mogućnosti za: osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje
 • pružanje računovodstvenih usluga povezanim pravnim licima
 • ostala relevantna pitanja i odgovori

POSEBNE OBAVEZE SUBJEKATA OD JAVNOG INTERESA PO NOVOM ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • ko se sve smatra subjektom od javnog interesa
 • obaveza primjene „punih“ MRS/MSFI
 • obaveza revizije finansijskih izvještaja
 • obaveza uspostave odbora za reviziju
 • obaveza uspostave odjela interne revizije
 • obaveza zapošljavanja internog revizora
 • smjernice i preporuke za uspostavu interne revizije
 • obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija
 • obaveza usklađivanja internih akata

USAGLAŠAVANJE INTERNIH AKATA, POSTUPAKA I PROCEDURA SA NOVIM ZAKONOM

 • izbor između „punih“ MRS/MSFI i Standarda za MSS
 • usaglašavanje računovodstvenih politika
 • usaglašavanje internog akta o organizaciji računovodstva
 • usaglašavanje internih postupaka i procedura
 • utvrđivanje ovlaštenja i odgovornosti u računovodstvu
 • usaglašavanje ostalih pitanja sa novim zakonom

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

POREZI

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

 • nove vrste oporezivih dohodaka/prihoda
 • nove odredbe o oporezivim koristima zaposlenika
 • nove mogućnosti neoporezivih novčanih pomoći
 • nove odredbe o poreznoj kartici i ličnim odbicima
 • izmijenjene odredbe o samostalnim poduzetnicima
 • izmjene kod oporezivanja ostalih oblika dohotka
 • izmjene kod podnošenja poreznih prijava
 • ostale izmjene u odnosu na dosadašnji Pravilnik

DRUGE AKTUALNOSTI IZ OBLASTI DIREKTNIH POREZA

 • doprinosi, porez na dobit, porez po odbitku
 • fiskalizacija, takse, naknade, članarine...

ANGAŽMANI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • mogućnosti i ograničenja: pravni i porezni aspekti
 • ugovori o djelu i ugovori o autorskom djelu
 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • angažiranje učenika i studenata
 • angažman volontera
 • iznajmljivanje radne snage

UINO: AKTUALNA PDV PROBLEMATIKA

 • trenutni akcenti u kontrolama UINO
 • analiza dostavljenih e-KUF-ova i e-KIF-ova
 • novi stavovi i mišljenja UINO
 • aktualna praksa Suda BiH po PDV pitanjima

KORIŠTENJE ELEKTRONSKOG POTPISA OD 1.7.2021.

 • novi kompjuterizirani sistem provoza/tranzita (NCTS)
 • novo Korisničko uputstvo UINO
 • uslovi za elektronsko poslovanje sa UINO
 • uslovi i način zaključivanja ugovora
 • sistem ovlaštenja u korištenju elektronskog poslovanja
 • prijava i odjava zastupnika
 • prava, obaveze i odgovornosti korisnika
 • prava, obaveze i odgovornosti UINO

PRIMJENA GRAĐEVINSKE PDV ŠEME

 • pravila posebne PDV šeme u građevinarstvu
 • obveznici i neobveznici primjene posebne šeme
 • obaveze i odgovornosti glavnog izvođača
 • obaveze i odgovornosti kooperanata
 • izvještavanje o posebnoj šemi
 • evidentiranje u PDV prijavi i e-KUF/KIF

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA:

 • u sklopu seminarskog materijalaNOVO!!! 

DVODNEVNI INTERAKTIVNI 
ONLINE SEMINAR

RAČUNOVODSTVO I POREZI


Drage kolegice i kolege - dragi naši,

imajući u vidu i cijeneći Vaše vrijeme, obaveze, potrebe, interes i pažnju, ovaj put smo odlučili da uobičajeni „cjelodnevni“ online seminar u trajanju od 7 sati/bodova, održimo u formi dva kraća, dvodnevna programa u trajanju od ukupno 8 (4+4) sati/bodova. Pritom smo nastojali da i u prvom (računovodstvenom) i u drugom (poreznom) dijelu seminara obradimo važne i aktualne teme koje će privući Vašu pažnju, a koje će Revicon tim obraditi zajedno sa kolegama iz Federalnog ministarstva finansija, UINO BiH i Porezne uprave FBiH.

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Naknada za snimak cjelovitog seminara (dostupan od 25. 6. 2021.):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • snimak seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!