Revicon
PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN KORISNIKA BUDŽETA/PRORAČUNA

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN KORISNIKA BUDŽETA/PRORAČUNA

do 31.01.2024.


REVICON
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

 • predobračunske pripremne i kontrolne radnje
 • manjkovi, rabati, pokloni, donacije...
 • otpisi, umanjenja vrijednosti, uništenja...
 • porezni tretman i nova PDV pravila
 • kvaliteta rada profesionalnih računovođa

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik Porezne uprave
 • predstavnik Saveza računovođa, revizora i fin. radnika FBiH
 • kolege iz računovodstvene prakse

Odgovori na Vaša pitanja:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

UREDBA O ISPLATI POMOĆI OD STRANE POSLODAVACA

 • Obaveza poslodavca ili data mogućnost
 • Ko ima pravo na pomoć?
 • Mogućnost isplate licima na bolovanju, porodiljama, vlasnicima, menadžerima, članovima NO/UO/OZR
 • Isplata radnicima iz RS/BD
 • Isplata obrtnicima?
 • Iznos isplate, dinamika, iznosi tranši
 • Mogući uslovi za isplatu u različitim iznosima / diskriminacija
 • Porezni tretman isplate: Izmjene propisa o oporezivanju dohotka?

POPIS I OSTALE PRIPREMNE RADNJE

 • Pripreme za godišnji popis imovine i obaveza
 • Formiranje komisija, nadležnosti i odgovornosti
 • Popis i popisne razlike: računovodstveni i porezni tretman
 • Usaglašavanje stanja povezanih konta
 • Usklađivanje poslovnih knjiga
 • Prethodna provjera evidentiranih vrijednosti
 • Ispravljanje uočenih grešaka u knjiženjima
 • Preispitivanje usvojenih računovodstvenih politika
 • Preispitivanje normativa o otpisu: preporuke za revidiranje 

MANJKOVI I INTERNI NORMATIVI

 • Propisani normativi za kalo, rastur, kvar i lom
 • Preporuke za utvrđivanje interih normativa 
 • Tretman krađe u internim aktima
 • Normiranje odgovornosti kod manjkova
 • Manjak do i preko dozvoljenog normativa
 • Manjkovi kao posljedica krađe i više sile
 • Obračun i knjiženje manjkova na zalihama i u proizvodnji
 • Osnovica za kalo, rastur, kvar i lom
 • Tretman manjkova u poreznom bilansu: po vrstama
 • Manjkovi u eKIF-u: nova pravila
 • (Ne)obračunavanje poreza i doprinosa: mišljenja FMF

RABATI / POKLONI / DONACIJE

 • Različite politike rabata i njihova revizija
 • Efekti na finansijski rezultat i poreznu osnovicu
 • Pokloni: kome, šta..., dokumnetacija..., porezni tretman
 • Šta je donacija, šta reprezentacija a šta reklama
 • Pravilno knjiženje rabata, poklona, donacija
 • Fiskalizacija rabata, poklona, donacija
 • Interna faktura i evidentiranja u eKIF: nova pravila
 • Rabati s povezanim licima: tretman u PB i sistemu PDV-a
 • Stavovi i mišljenja nadležnih organa

VREDNOVANJA, UMANJENJA...

 • Pravila vrednovanja: ko, kad, koliko često, kako...
 • Vrednovanje različitih vrsta imovine: nematerijalne, materijalne, ulagačke, biološke, finansijske, zaliha
 • Pravila revalorizacije
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi avansa, zajmova i dr.
 • Iskazivanje efekata vrednovanja i njihov porezni tretman
 • Otpisi obaveza prema dobavljačima, zajmodavcima i dr.
 • Vrednovanje obaveza i iskazivanje efekata
 • Šta sa nekuretnim i zastarjelim zalihama
 • Pravilno knjiženje umanjenja vrijednosti
 • Procjena naviše: kad se (ne)priznaje u bilansu
 • Porezni tretman umanjenja i uvećanja: po vrstama imovine
 • Umanjenja vrijednosti imovine u eKIF-u

OTPISI I UNIŠTENJA

 • Šta se i kada može otpisati
 • Potrebna i dovoljna dokumentacija za otpis
 • Uništenja sa ili bez prisustva sanitarnog inspektora
 • Otpisi u finansijskim izvještajima i poreznom bilansu
 • PDV tretman otpisa i uništenja i evidentiranje u eKIF
 • Mišljenja poreznih organa

OSTALE PREDOBRAČUNSKE AKTIVNOSTI

 • Godišnji obračun i porezni tretman amortizacije 
 • Promjena procijenjenog vijeka korisne upotrebe
 • Tretman privremenih poreznih razlika
 • Rezervisanja: računovodstvena i porezna pravila
 • Revalorizacija
 • Ispravke grešaka tekućeg i ranijih perioda
 • Promjene računovodstvenih politika
 • Utvrđivanje praga materijalne značajnosti

ZAVRŠNI OBRAČUN RASHODA I PRIHODA

 • Rashodi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Troškovi koji se razgraničavaju
 • Prihodi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Odgođeni prihodi
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

KVALITET RADA U STRUCI

 • Odgovornost računovođa za finansijske izvještaje
 • Ocjena kvaliteta rada pružalaca računovodstvenih usluga
 • Međunarodni standardi za osiguranje kvalitete i dobrih praksi u računovodstvenoj profesiji
 • Predstojeći sistem nadzora nad kvalitetom rada
 • Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe
 • Uloga računovođa u sprečavanju pranja novca 
 • Dokle seže profesionalna odgovornost: na primjerima iz prakse

OSTALE AKTUELNOSTI

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA


Drage kolegice i kolege iz budžetskog sektora,

kraj godine je i inače vrijeme za brojne i uobičajene predbilansne radnje i usklađivanja, obavezni godišnji popis imovine i obaveza, usaglašavanja otvorenih stavki, ispravljanje grešaka i sve druge poslove koji prethode pripremi i sačinjavanju godišnjeg obračuna.

 

Ove godine, situacija kod subjekata koji primjenjuju budžetsko računovodstvo se dodatno iskomplicirala pitanjima o ne/obaveznosti i načinu obračuna revalorizacije dugotrajne imovine, a već je izvršeno ili se upravo najavljuje i čitav niz izmjena propisa koji će utjecati kako na sačinjavanje i podnošenje godišnjeg obračuna budžetskih korisnika za 2023. godinu, tako i na način rada korisnika budžeta u narednom periodu.

 

Spomenućemo samo neke: izmjene i dopune Računovodstvenih politika za budžetske korisnike i trezor; izmjene i dopune Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH; izmjene Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH; novi Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti (sa novim upitnicima i obrascima); izmjene i dopune Pravilnika o provođenju FUK-a; izmjene i dopune Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije; obavezna primjena Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava...

 

Kao i svi naši dosadašnji, ovaj naš seminar je i prilika da dobijete brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja, kako od članova Revicon tima tako i od naših kolega iz Federalnog ministarstva finansija.

 

Sve u svemu, više nego dovoljno razloga da zakažemo poseban seminar na temu „Pripreme za godišnji obračun korisnika budžeta/proračuna za 2023. godinu“...

 

Kao Vaš friendly consultant, time još jednom potvrđujemo i naše trajno opredjeljenje da se u sklopu ukupnih naših aktivnosti posebno bavimo temama od posebnog interesa za javni sektor.

 

Vaš Revicon

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!