Revicon
PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

do 28.12.2022


ONLINE SEMINAR

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

I POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

 

 Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnici Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnici Finansijsko informatičke agencije
 • predstavnici Porezne uprave

 

Odgovori na sva Vaša pitanja:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

Tematske cjeline:

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

 • predbilansne radnje i usklađivanja
 • popis, popisne razlike i njihov porezni tretman
 • IOS-i i porezni tretman nepotvrđenih stavki
 • napomene uz važnije bilansne pozicije
 • ispravljanje grešaka iz tekuće i ranijih godina
 • mogućnosti „planiranja“ finansijskog rezultata
 • preporuke za optimalno postupanje

 

MINISTARSTVO, FIA I MI:

PODNOŠENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA

 • FMF: primjena novog Zakona o računovodstvu i reviziji
 • uslovi za potpisivanje godišnjih obračuna
 • stanje i ažuriranje registara pružalaca usluga
 • FIA: dostavljanje revizijskih izvještaja za 2020.
 • uputstva za predaju godišnjih obračuna za 2021.
 • primjena ažuriranih Excel datoteka
 • popunjavanje elektronske verzije obračuna
 • način primopredaje godišnjih obračuna
 • kontrola pravilnosti popunjavanja obrazaca
 • kontrola podataka za prethodnu (2020.) godinu
 • kontrola statusa CR - potpisnika obračuna
 • posljedice neovlaštenog potpisivanja obračuna

 

PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI PLAN

 • prijenosi konta čiji se sadržaj ne mijenja
 • prijenosi konta čiji je sadržaj izmijenjen
 • stanja koja se prenose i dijele na više novih konta
 • konta na kojima se objedinjuje više ranijih konta
 • preknjižavanje stanja sa konta koja se gase
 • donos stanja na konta koja su nova
 • ostala praktična rješenja i preporuke

 

POREZNA UPRAVA I MI:

PRIPREME ZA POREZNI BILANS

 • postupanje inspektora u pojedinim situacijama
 • preporuke za optimalno postupanje
 • kako zadovoljiti i računovodstvena i porezna pravila
 • identificiranje porezno (ne)priznatih stavki
 • napomene uz pojedine pozicije poreznog bilansa
 • transferne cijene u odnosima sa povezanim licima
 • korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
 • korištenje ostalih poreznih olakšica i podsticaja

 

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA

 • iskustva iz prakse i preporuke za postupanje
 • postupanje inspektora u pojedinim situacijama
 • priznati i nepriznati rashodi
 • utvrđivanje dohotka obrta (SPR-1053 i GPZ-1052)
 • godišnje porezne prijave (GPD-1051)

 

PRIPREME ZA OSTALE GODIŠNJE PRIJAVE

 • ažuriranje evidencija i ispravljanje grešaka
 • podnošenje izmijenjenih poreznih prijava
 • GIP-ovi za zaposlenike
 • izvještaji o isplatama drugim fizičkim licima
 • prijava poreza od iznajmljivanja imovine (PRIM-1054)

 

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

 • način podnošenja, po vrastma poreza koji se prijavljuje

 

OSTALE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • aktuelne i predstojeće izmjene propisa
 • aktuelni stavovi FMF, PU FBiH, UINO BiH...


ONLINE SEMINAR

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

I POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

 

 


Drage kolegice i kolege,

blizu je kraj godine, a to je vrijeme za predbilansne radnje i usklađivanja, popis imovine i obaveza, usaglašavanje otvorenih stavki, konačan obračun amortizacije, ispravljanje eventualnih grešaka i sve druge poslove koji prethode sačinjavanju godišnjeg obračuna.

 

Pored uobičajenih pitanja oko „tehnike“ podnošenja FIA-i, prilikom podnošenja ovih godišnjih obračuna će se, po prvi put, kontrolirati i ispunjenost uslova za potpisivanje/ovjeru finansijskih izvještaja koji su propisani novim Zakonom o računovodstvu i reviziju u FBiH.

 

Uz sve to, već sada se treba pripremati i za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu: poreznog bilansa, prijava poreza na dohodak samostalnih poduzetnika i prijave poreza na dohodak naših radnika i/ili trećih lica.

 

Sve ove teme, Revicon tim će obraditi zajedno sa našim kolegama iz prve ruke: iz Federalnog ministarstva finansija, Finansijsko informatičke agencije FBiH i Porezne uprave FBiH.

 

Naravno, ni ovaj put neće izostati ni odgovori na pitanja iz Vaše svakodnevne prakse, kao ni osvrt na aktualne i predstojeće izmjene propisa, stavove nadležnih organa i sve ostale teme od značaja za naš rad i našu profesiju.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Učesnik

Učesnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!