Revicon
POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

16.03.2022 u 10:00


Revicon porezni kutak

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

 

16. 3. 2022. (srijeda), s početkom u 10:00

 Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • predstavnici Porezne uprave FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Program:

 

POREZNI BILANS ZA 2021.

 • upute, objašnjenja i napomene za popunjavanje
 • kapitalni dobici i kapitalni gubici
 • porezno (ne)priznati rashodi, po vrstama
 • amortizacija vlastite i unajmljene imovine
 • amortizacija ulaganja u tuđu imovinu
 • tretman plaća, drugih naknada i „koristi“
 • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja (IOS)
 • manjkovi, reprezentacija, donacije...
 • rezerviranja za buduće rashode i obaveze
 • umanjenja vrijednosti zaliha i druge imovine
 • ostali porezno (ne)priznati rashodi
 • odložena porezna sredstva i obaveze (MRS 12)
 • prihodi koji se isključuju iz porezne osnovice
 • porezni bilans poslovnih jedinica u FBiH
 • konačna obaveza/preplata poreza za 2021.
 • utvrđivanje akontacije za naredni period

 

TRANSFERNE CIJENE

 • prijava transakcija s povezanim licima (TP-902)
 • dokumentacija o transfernim cijenama
 • obavezna analiza transakcija s povezanim licima
 • obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama
 • utvrđivanje poreznih efekata transfernih cijena
 • izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (TP-900)

 

POREZNI PODSTICAJI I UMANJENJA POREZA

 • podsticaj za novouposlene radnike (PP-812)
 • podsticaji za investicije (PI-808, PP-810 i PP-811)
 • umanjenje za porez plaćen u RS i BD (PE-806)
 • umanjenje za porez plaćen izvan BiH (PE-807 i PK-814)
 • korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina (PG-809)
 • retroaktivni gubitak prava na porezne podsticaje

 

nPIS: PODNOŠENJE PRIJAVA POREZNOJ UPRAVI FBiH

 • prijave koje se podnose isključivo kroz nPIS
 • popunjavanje poreznog bilansa u e-formatu
 • podnošenje e-prijave poreza na dobit
 • podnošenje priloga uz e-prijavu poreza na dobit
 • podnošenje e-prijava poreza po odbitku (POD)
 • podnošenje e-prijava OP-820
 • podnošenje ostalih e-prijava kroz nPIS
 • praktičan prikaz popunjavanja i podnošenja
 • odgovori predstavnika PU na sva vaša pitanja

 

POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2021.

 • porezno priznati i porezno nepriznati rashodi
 • sačinjavanje SPR-1053, GPZ-1052 i GPD-1051
 • utvrđivanje konačne porezne obaveze ili preplate
 • akontacija poreza za naredni period

 

POREZNE PRIJAVE GRAĐANA ZA 2021.

 • ko ima obavezu da podnese GPD-1051
 • ko ima interes da podnese GPD-1051
 • dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM-1024)
 • prijavljivanje dohotka iz inostranstva
 • korištenje ličnih odbitaka i olakšica
 • ostvarivanje prava na povrat poreza

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSERevicon porezni kutak

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

POREZNE PRIJAVE ZA 2021.

 

16. 3. 2022. (srijeda), s početkom u 10:00

 


Poštovane kolegice i kolege,

najkasnije do kraja ovog mjeseca, Poreznoj upravi treba podnijeti sve porezne prijave za 2021. godinu: prijave poreza na dobit sa poreznim bilansom i pratećim prilozima, prijave poreza na dohodak obrtnika, kao i godišnje prijave poreza na dohodak građana. Zato je pravo vrijeme da se podsjetimo ne samo na propisana pravila sačinjavanja svih tih poreznih prijava, nego i na aktuelna tumačenja nadležnih organa (FMF i PUFBiH) po pojedinim „spornim“ poreznim pitanjima. Posebnu pažnju ćemo posvetiti onim poreznim prijavama koje se trebaju i mogu podnijeti isključivo elektronski, putem nPIS sistema Porezne uprave FBiH. Odgovore na sva ta pitanja, naš i Vaš tima savjetnika će dati zajedno sa predstavnicima Porezne uprave FBiH. 

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija - razgovor uživo sa relevantnim osobama - gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja odmah u toku seminara
 • prateće seminarske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Sberbank a.d. Banjaluka 

5673831100002975


Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!