Revicon
POPUSTI I RABATI

POPUSTI I RABATI

20.04.2022 u 10:00

21.04.2022 u 10:00


Revicon praktični kutak

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

POPUSTI I RABATI

- svi relevantni aspekti -

 

20. i 21. 4. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)
Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik tržišne inspekcije
 • Predstavnik UINO
 • Predstavnik Porezne uprave

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Program seminara:

 

PRVI DAN (od 10:00 do 13:30):

MOGUĆE SITUACIJE I OPĆA PRAVILA

 

MOTIVI ODOBRAVANJA POPUSTA

 • unapređenje prodaje
 • promotivni popusti
 • sezonski popusti
 • rasprodaje i prodajne akcije
 • ostali motivi i situacije

 

VRSTE POPUSTA, RABATA, BONUSA...

 • popusti do i nakon momenta isporuke
 • finansijski popusti
 • količinski, robni i ostali popusti
 • programi nagrađivanja lojalnosti kupaca

 

OGLAŠAVANJE I UGOVARANJE POPUSTA

 • javno isticanje / oglašavanje
 • zasebno (ciljano) ugovaranje
 • principi, pravila, preporuke...

 

PDV PRAVILA

 • popusti do momenta isporuke
 • obavezan sadržaj računa/fakture
 • popusti nakon momenta isporuke
 • mehanizam naknadnih knjižnih obavijesti

 

PRAVILA ZAŠTITE POTROŠAČA

 • zabrana diskriminacije potrošača
 • princip prodaje „svima pod jednakim uslovima“
 • vidno isticanje prodaja pod posebnim uslovima
 • najčešće nepravilnosti i moguće sankcije

 

POSTUPANJE TRŽIŠNIH INSPEKTORA

 • pravila propisa o trgovini
 • pravila vođenja trgovačkih knjiga
 • (ne)obaveznost nivelacije cijena
 • slučajevi jednokratnih ili trajnijih popusta
 • postupanje i zahtjevi tržišnih inspektora
 • najčešće nepravilnosti i moguće sankcije

 

POPUSTI U ODNOSIMA SA INO LICIMA

 • naknadni popusti od ino dobavljača
 • naknadni popusti ino kupcima
 • prateće carinske procedure

 

DRUGI DAN (od 10:00 do 13:30):

KNJIŽENJE DATIH I PRIMLJENIH POPUSTA

 

PRAVILA NOVOG KONTNOG OKVIRA

 • knjiženje popusta do momenta prodaje/nabavke
 • knjiženje popusta nakon momenta prodaje/nabavke
 • knjiženje popusta za tekući obračunski period
 • knjiženje popusta za ranije obračunske periode
 • dati popust: umanjenje prihoda ili zasebni rashod?
 • primljeni popust: umanjenje troška ili zaseban prihod?
 • kako je lakše, a kako pravilnije knjižiti?
 • kako smo navikli, a kako bi trebalo raditi?

 

POPUSTI DO MOMENTA NABAVKE/ISPORUKE

 • popust za plaćanje u gotovom novcu
 • ostali popusti do momenta isporuke
 • PDV pravila
 • izdavanje i sadržaj fiskalnih računa
 • izdavanje i sadržaj PDV fakture
 • pravilna knjiženja kod prodavca
 • pravilna knjiženja kod kupca

 

NAKNADNO DATI I PRIMLJENI POPUSTI

 • popusti za plaćanje u roku - kasa skonto
 • naknadni popusti po osnovu obima prometa
 • naknadni popusti po drugim osnovama
 • izdavanje knjižne obavijesti
 • storno PDV-a kod obje strane
 • pravilna knjiženja kod prodavca
 • pravilna knjiženja kod kupca

 

KOLIČINSKI RABATI

 • količinski rabat u momentu prodaje
 • naknadni količinski rabat prema obimu prodaje
 • stalni ili promjenljivi rabat
 • iskazivanje rabata na računu/fakturi
 • naknadno izdavanje knjižne obavijesti
 • storno PDV-a kod obje strane
 • pravilna knjiženja kod obje strane

 

PROGRAMI NAGRAĐIVANJA LOJALNOSTI KUPACA

 • krediti/bodovi za tekuće i buduće popuste
 • krediti/bodovi za buduće besplatne isporuke
 • programi koji se baziraju na učestalosti
 • programi koji rangiraju kupce
 • računovodstveno evidentiranje programa lojalnosti
 • iskazivanje odloženih prihoda prema MSFI 15
 • PDV aspekt programa lojalnosti

 

SPECIFIČNOSTI PRIMJENE MSFI ZA MSS

 • sličnosti evidentiranja u odnosu na „velike“ MRS/MSFI
 • razlike u evidentiranju u odnosu na „velike“ MRS/MSFI

 

„KONTRA-POPUSTI“: UGOVORENI PENALI

 • penali i ogovorne kazne s aspekta naručioca/kupca
 • penali i ogovorne kazne s aspekta izvršioca/dobavljača
 • zakonske i ugovorene zatezne kamate
 • knjiženja kod obje ugovorne strane
 • PDV tretman i aspekt poreznog bilansa

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Revicon praktični kutak

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

POPUSTI I RABATI

- svi relevantni aspekti -

 

20. i 21. 4. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)


Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom na to da su ove situacije vrlo česte u praksi, pri čemu, pored poslovno-marketinških, treba imati u vidu i brojna pravila propisa o trgovini, zaštiti potrošača, PDV-u i dr, kao i da je novi Kontni okvir donio i nova pravila knjiženja datih i primljenih popusta, kao temu našeg sljedećeg online seminara odabrali smo sve varijante i sve relevantne aspekte datih i primljenih POPUSTA, RABATA, BONUSA...

 

Cilj nam je da tu zanimljivu, izazovnu i u praksi čestu temu, zajedno sa predstavnicima tržišne inspekcije, Porezne uprave i UINO, obradimo sa poslovnog, marketinškog, finansijskog, poreznog i računovodstvenog aspekta, pri čemu ćemo se posebno fokusirati na nova pravila knjiženja datih i primljenih popusta u različitim situacijama, koja proizlaze iz novog Kontnog okvira koji se primjenjuje od početka ove godine.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Sberbank a.d. Banjaluka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!