Revicon
PLAĆE I NAKNADE PLAĆE - sudska i inspekcijska praksa

PLAĆE I NAKNADE PLAĆE - sudska i inspekcijska praksa

26.03.2021 u 10:00

Plaće i naknade plaće

- sudska i inspekcijska praksa -

 

26. 3. 2021. u 10:00

 

Utvrđivanje plaće

 • Preporučeni elementi za utvrđivanje osnovne plaće
 • Najniža plaća i osnovica za doprinose u FBiH, RS i BD BiH
 • Dio plaće po osnovu radnog učinka:
  • propisivanje kriterija u zavisnosti od radnog mjesta
  • ostvareni promet kao kriterij za uvećanje plaće 
  • utvrđivanje učinka na tromjesečnom / šestomjesečnom / godišnjem nivou
 • Stimulacije na plaću
 • Jednakost plaća:
  • mogućnosti regulisanja različitih plaća za isto radno mjesto
  • značaj propisivanja objektivnih kriterija
  • ostvareni promet kao kriterij za razlikovanje plaće
 • Plaća kod promjene radnog mjesta
 • Utvrđivanje plaće kod preraspodjele radnog vremena
 • Definisanje plaće kod skraćenog radnog vremena zbog pandemije

Uvećanja plaće po ostalim osnovama:

 • Za otežane uvjete rada
 • Za rad u dane sedmičnog odmora
 • Za rad na dane vikenda radnicima koji rade u smjenama i turnusu
 • Za prekovremeni rad na sedmičnom nivou
 • Za prekovremeni rad na mjesečnom nivou
 • Za prekovremeni rad u turnusu i rad u smjenama
 • Za rad u dane državnog praznika
 • Postupanje u slučaju uvećanja plaće po više osnova istovremeno

Umanjenja plaće u slučaju:

 • Neostvarivanja rezultata rada
 • Odbijanja izvršavanja radnih zadataka
 • Neopravdanog izostanka sa posla ili kašnjenja na posao
 • Teže ili lakše povrede radne obaveze
 • Udaljenja radnika sa posla
 • Manjka robe utvrđenog inventurom
 • Krađe
 • Administrativne zabrane
 • Naplate potraživanja po osnovu obustave od plaće
 • Vanrednih okolnosti

Naknada plaće u slučaju:

 • Plaćenog odsustva
 • Privremene spriječenosti za rad do 30 / 42 dana i nakon toga
 • Osnovica i visina naknade plaće za vrijeme:
  • bolesti i povrede van rada
  • povrede na radu i profesionalnog oboljenja
  • bolovanja zbog čuvanja trudnoće
  • izolovanosti radnika kao kliconoše
 • Porodiljsko odsustvo
  • obaveze poslodavca
  • mogućnost rada sa polovinom punog radnog vremena
  • visina naknade plaće
 • Visina naknade plaće kod odsustva zbog više sile

Porez na dohodak i obavezni doprinosi

 • Osnovica za doprinose kod rada na nepuno radno vrijeme
 • Obračun poreza i doprinosa kod bolovanja
 • Obračun poreza i doprinosa kod porodiljskog odsustva
 • Obaveze poslodavca / obaveze isplatilaca naknade plaće
 • Dodatna primanja kod opravdanih odsustava sa rada
 • Inspekcijska praksa

Ostali aspekti

 • (Ne)definisanje plaće i naknade plaće ugovorom o radu
 • (Ne)definisanje ostalih elemenata plaće
 • Najčešći nedostaci u internim aktima poslodavca
 • Upute i preporuke zasnovane na sudskoj i inspekcijskoj praksi
 • Platne liste:
  • način iskazivanja
  • dostavljanje elektronskim putem
  • najčešće nepravilnosti
 • Odricanje od isplate plaće i naknade plaće
 • Zastara plaće i naknade plaće

Način rada:

 • Pristup zasnovan na slučajevima iz prakse
 • Visok nivo angažiranja svih učesnika
 • Rad u grupama: Case studies bazirani na stvarnim slučajevima iz sudske prakse


Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30


Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji je posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike


Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat


Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info


UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!