Revicon
PLAĆE I NAJNIŽE PLAĆE - NOVA PRAVILA

PLAĆE I NAJNIŽE PLAĆE - NOVA PRAVILA

do 28.02.2022


ONLINE SEMINAR

 

PLAĆE I NAJNIŽE PLAĆE - NOVA PRAVILA

                      - u Federaciji BiH

                      - u Republici Srpskoj

                      - u Brčko distriktu BiH

                      - za „međuentitetske“ zaposlenike

 

 Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnik Ministarstva finansija RS
 • predstavnik službe za finansije BD BiH
 • predstavnik Porezne uprave FBiH


Odgovori na sva Vaša pitanja:

 • U sklopu seminarskog materijala

 

Tematske cjeline:

 

NOVA NAJNIŽA PLAĆA U FBiH

 • Uredba Vlade FBiH o najnižoj plaći
 • Odluka Vlade FBiH o najnižoj plaći za 2022.
 • Uputstvo FMF za obračun najniže plaće
 • obavezni dodaci na najnižu plaću
 • ulazi li dodatak za minuli rad u najnižu plaću?
 • usklađivanje ugovora o radu: obaveze i mogućnosti
 • obračun poreza i doprinosa na najnižu plaću
 • najniža plaća i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • problemi kod popunjavanja obrasca MIP-1023
 • najniža plaća i prateće obaveze za radnike iz RS i BD
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

 

PLAĆE PO PROPISIMA FBiH - OSTALA PITANJA

 • mogući načini ugovaranja iznosa plaće
 • posljedice pojedinih načina ugovaranja plaće
 • preporučena poboljšanja pravilnika o plaćama
 • sastavni elementi plaće
 • (ne)obavezni dodaci na plaću
 • ostale (ne)oporezive isplate i koristi radnika
 • sadržaj i način dostavljanja platne liste
 • obračun pripadajućeg poreza i doprinosa
 • formule i koeficijenti za obračun
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

 

NOVA PRAVILA OBRAČUNA I UGOVARANJA PLAĆA U RS

 • izmjene propisa o porezu na dohodak RS
 • izmjene propisa o doprinosima RS
 • izmjene Zakona o radu RS
 • obavezan način ugovaranja plaće u RS
 • obaveza usklađivanja ugovora o radu
 • sadržaj i način dostavljanja platne liste
 • početak primjene novih propisa RS
 • nova pravila kod ličnog odbitka u RS
 • značaj radnog vremena za lični odbitak
 • obračun plaća u RS po novim pravilima
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

 

NOVA NAJNIŽA PLAĆA U RS

 • Odluka Vlade RS o najnižoj plaći za 2022.
 • obaveza usklađivanja ugovora o radu
 • obračun najniže plaće u RS
 • obavezni dodaci na najnižu plaću u RS
 • najniža plaća i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • najniža plaća za radnike iz FBiH i BD BiH
 • ostala pitanja vezana uz najnižu plaću u RS
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

 

NAJNIŽA PLAĆA I OBRAČUN PLAĆA U BD BiH

 • primjena posebnih propisa BD BiH
 • paralelna primjena propisa FBiH i RS
 • obračun najniže plaće u BD BiH
 • obavezni dodaci na najnižu plaću u BD BiH
 • najniža plaća i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • najniža plaća za radnike iz FBiH i RS
 • obračun i uplata pripadajućeg poreza i doprinosa 
 • primjeri obračuna u različitim situacijama

 

OSTALE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • aktuelne i predstojeće izmjene propisa
 • aktuelni stavovi nadležnih organa FBiH, RS i BD BiH


ONLINE SEMINAR

 

PLAĆE I NAJNIŽE PLAĆE - NOVA PRAVILA

                      - u Federaciji BiH

                      - u Republici Srpskoj

                      - u Brčko distriktu BiH

                      - za „međuentitetske“ zaposlenike

 

 


Poštovane kolegice i kolege,

na isteku 2021. i početkom ove godine objavljeni su brojni, što novi što izmijenjeni i/ili dopunjeni propisi o plaćama i pratećim obavezama za porez na dohodak i doprinose. I u FBiH i u RS su već na snazi novi propisani iznosi najniže plaće, u RS su na snazi i najnovije izmjene Zakona o radu i nova pravila poreza na dohodak i doprinosa na plaće, dok su u BD BiH i dalje prisutne sve one specifičnosti koje su posljedica „kombinirane primjene“ propisa BD i propisa oba entiteta.

 

Iz svih tih razloga, Revicon zakazuje poseban, aktuelan online interaktivni seminar na temu: kako (po novim pravilima!) obračunavati najniže i sve ostale plaće i prateće obaveze u FBiH, RS i BD BiH, uključujući i plaće i prateće obaveze za „međuentitetske“ zaposlenike.

 

Odgovore na ova i sva druga povezana pitanja, kao i na sva Vaša pitanja koja postavite u toku trajanja samog seminara, Revicon tim će dati uz pomoć i u konsultaciji sa kolegama iz nadležnih institucija FBiH, RS i BD BiH.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u snimaku seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!