Revicon
NOVO I „STARO“ U JAVNOM SEKTORU

Aktivan seminar

NOVO I „STARO“ U JAVNOM SEKTORU

do 31.05.2024.

Prijavi se


KUTAK ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

NOVO I „STARO“

U JAVNOM SEKTORU

 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Priprema DOB-a za period 2025.-2027.
 • Rashodovanja i otpisi imovine
 • Otpis potraživanja i obaveza
 • Plaće i druge naknade u javnom sektoru
 • Porezni bilans subjekata javnog sektora

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Obveznici predaje Izjave
 • Način sačinjavanja i rokovi predaje Izjave
 • Obrasci izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Sadržaj Izjave
 • Uloga budžetske inspekcije
 • Najčešća pitanja i dileme
 • Preporuke za postupanje

 

BUDŽETSKE INSTRUKCIJE BROJ 1:

NAČIN I ELEMENTI IZRADE DOB-a ZA 2025.-2027.

 • Makroekonomske projekcije za period 2025.-2027.
 • Fiskalna politika Vlade FBiH za period 2025.-2027.
 • Programski format tabela pregleda prioriteta
 • Smjernice za pripremu i izradu Tabela prijedloga prioriteta
 • Priprema i izrada finansijskih zahtjeva
 • Specifičnosti finansijskih planova vanbudžetskih fondova, javnih preduzeća i ustanova
 • Upravljanje prihodima i rashodima
 • Način i rok za dostavljanje tabela pregleda prioriteta
 • Praktična podrška
  1. Prilog br. 1: Budžetski kalendar za period 2025.-2027.
  2. Prilog br. 2: Pristup u 10 koraka
  3. Prilog 3: Obrazac novih mjera/aktivnosti
 • Najčešće dileme u praksi
 • Preporuke za postupanje

 

RASHODOVANJA IMOVINE I

OTPISI POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 • Stalna sredstva van upotrebe
 • Rashodovanje sredstava
 • Sumnjiva i sporna potraživanja
 • Otpis nenaplativih potraživanja
 • Otpis obaveza
 • Nadležnost za odlučivanje o rashodovanju i otpisu
 • Potrebna dokumentacija prilikom rashodovanja i otpisa
 • Knjiženja po Kontnom planu za budžetske korisnike
 • Preporuke za postupanje

 

PLAĆE I DRUGE NAKNADE U JAVNOM SEKTORU

 • Plaće, elementi plaće i dodaci na plaću
 • Oporezive „koristi“ zaposlenih u javnom sektoru
 • Naknade plaća po raznim osnovama
 • Naknade za rad u komisijama
 • Ugovori o djelu / Privremeni i povremeni poslovi
 • Topli obrok / Naknada za prijevoz
 • Naknade troškova službenih putovanja
 • Naknada za odvojeni život i smještaj
 • Pomoć za slučaj smrti, teške bolesti i invaliditeta
 • Naknada za slučaj prekobrojnosti
 • Otpremnine povodom odlaska u penziju
 • Naknada plaće nakon prestanka javne funkcije
 • Porezni tretman i postupanje Porezne uprave FBiH
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

 

POREZNI BILANS SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA

 • Obveznici poreza na dobit u javnom sektoru
 • Identifikacija oporezivih prihoda
 • Identifikacija povezanih/priznatih rashoda
 • Sačinjavanje i predaja poreznog bilansa
 • Postupanje Porezne uprave FBiH
 • Najčešći propusti - savjeti i preporuke

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Poštovane kolegice i kolege u javnom sektoru,

dragi naši!

 

Kao što smo i obećali, naše kontinuirano druženje nastavljamo i u ovom mjesecu, na seminaru koji smo nazvali AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU. Razloga je mnogo – i novih i „starih“.

 

Prema budžetskom kalendaru, bliže se rokovi za dostavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i finansijskih zahtjeva. Uz pomoć kolega iz Federalnog ministarstva finansija, kroz smjernice i praktična rješenja pomoći ćemo Vam da kvalitetno odgovorite na ove zahtjeve. 

 

Posljednjih dana, kod subjekata javnog sektora se ponovo aktualizirala problematika rashodovanja pojedinih stavki imovine, a posebno problematika otpisa potraživanja i obaveza. Uvažavajući posebnu osjetljivost ovih pitanja u javnom sektoru, kao i specifičnosti budžetskog računovodstva, u sklopu ovog druženja ćemo riješiti sve dileme u ovakvim situacijama, kako sa pravnog tako i sa računovodstvenog aspekta.

 

Tu su i neizbježne porezne teme: od svih onih vječitih pitanja (ne)primjerenosti pojedinih oblika radnih i vanradnih angažmana kod subjekata javnog sektora (a od čega zavisi i tretman plaća, ostalih primanja, „koristi“ i drugih naknada za sve te angažmane sa aspekta poreza na dohodak i doprinosa), pa do problematike pripreme i podnošenja poreznog bilansa onih subjekata javnog sektora koji, pored neoporezivih, ostvaruju i neke oporezive prihode.

 

Radujemo se i ovom našem druženju!

Revicon,

Vaš friendly konsultant 

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!