Revicon
NEKRETNINE

NEKRETNINE

11.05.2022 u 10:00

12.05.2022 u 10:00


Revicon tematski kutak

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

NEKRETNINE

- svi relevantni aspekti -

 

11. i 12. 5. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)

 Predavači:


 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik UINO
 • Predstavnik Porezne uprave
 • Ovlašteni procjenitelj
 • Glavni federalni urbanistički inspektor

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Program seminara:

 

PRAVNI ASPEKTI

 • pravo vlasništva nad nekretninama
 • pravo korištenja nekretnina i javna dobra
 • propisi o građenju
 • uslovi za posredovanje u prometu nekretnina
 • obavezna notarska obrada ugovora
 • uslovi za upis nekretnine u ZK
 • sticanje vlasništva stranaca nad nekretninama
 • opterećenje na nekretninama (hipoteka)
 • prenos nekretnina kod prestanka pravnog lica

 

NAČINI STICANJA NEKRETNINA

 • kupovina iz vlastitih izvora
 • kupovina iz sredstava kredita/zajma
 • izgradnja u tuđoj ili vlastitoj režiji
 • unos nekretnina u kapital
 • „isplata“ dobiti prenosom nekretnine
 • razmjena nekretnina
 • poklon, naslijeđe, statusne promjene...
 • dogradnje i rekonstrukcije
 • ulaganja u tuđe objekte

 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

 • situacije u kojima je procjena potrebna
 • situacije u kojima je procjena obavezna
 • ko sve može vršiti procjenu
 • kad se mora angažirati ovlašteni procjenitelj
 • metode i načini procjene vrijednosti nekretnina

 

RAČUNOVODSTVO NEKRETNINA

 

Nekretnine za obavljanje djelatnosti (MRS 16)

 • pravila početnog priznavanja i vrednovanja
 • odvojeno evidentiranje objekata i zemljišta
 • metode naknadnog vrednovanja
 • amortizacija i revalorizacija nekretnina
 • naknadna ulaganja koja se kapitaliziraju
 • tekuće i investiciono održavanje
 • modaliteti i posljedice otuđenja nekretnina

 

Umanjenje vrijednosti nekretnina (MRS 36)

 • utvrđivanje nadoknadive vrijednosti
 • posljedice umanjenja vrijednosti nekretnina

 

Nekretnine kao proizvodi za tržište ili roba za dalju prodaju (MRS 2)

 • pravila evidentiranja i praćenja
 • izgradnja/nabavka i realizacija

 

Nekretnine koje se naknadno namijene prodaji (MSFI 5)

 • pravila prilikom reklasifikacije
 • naknadne promjene vrijednosti i namjene

 

Nekretnine koje se iznajmljuju (MRS 40)

 • pravila početnog priznavanja i vrednovanja
 • metode naknadnog vrednovanja
 • naknadne reklasifikacije

 

Nekretnine u najmu (MSFI 16)

 • vrijednost imovine s pravom korištenja
 • amortizacija imovine s pravom korištenja
 • izmjene i prekid ugovora o najmu

 

Ulaganja u tuđe nekretnine

 • računovodstvena pravila
 • porezna pravila

 

Nekretnine prema MSFI za MSS

 • sličnosti u odnosu na „pune“ MRS/MSFI
 • razlike u odnosu na „pune“ MRS/MSFI

 

Nekretnine kao imovina obrta

 • vlasničko-pravni aspekt
 • evidentiranje u PLDI i amortizacija
 • „iznošenje“ nekretnina iz obrta

 

POREZNI ASPEKTI

 

PDV tretman prometa nekretnina

 • prometi nekretnina koji podliježu PDV-u
 • prometi nekretnina koji su oslobođeni PDV-a
 • odbitak ulaznog poreza pri sticanju i izgradnji
 • naknadne ispravke odbitka ulaznog poreza
 • PDV tretman ulaganja u tuđe objekte
 • prefakturisanje režijskih troškova
 • prenos nekretnina kao dio poslovne cjeline

 

Porez na promet nekretnina

 • kantonalni zakoni o oporezivanju prometa nekretnina
 • oslobađanja od poreza na promet nekretnina
 • razrez poreza na promet nekretnina

 

Porez na imovinu

 • propisi o porezu na imovinu
 • imovina koja podliježe porezu na imovinu
 • imovina koja se iznajmljuje

 

Porez na naslijeđa i poklone

 • propisi o porezu na naslijeđa i poklone
 • oporeziva naslijeđa i pokloni
 • naslijeđa i pokloni oslobođeni oporezivanja

 

Nekretnine u sistemu poreza na dobit

 • porezno (ne)priznati rashodi u vezi s nekretninama
 • porezni tretman amortizacije i revalorizacije
 • transferne cijene u odnosima s povezanim licima

 

Porez po odbitku u vezi nekretnina

 • situacije koje podliježu porezu po odbitku
 • obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku

 

Nekretnine u sistemu poreza na dohodak

 • dohodak fizičkih lica od prodaje nekretnina
 • dohodak fizičkih lica od iznajmljivanja nekretnina

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Revicon tematski kutak

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

NEKRETNINE

- svi relevantni aspekti -

 

11. i 12. 5. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)

 


Drage kolegice i kolege,

nekretnine (objekti, zemljišta, poslovni prostori, stanovi...) čine značajnu stavku u poslovnim knjigama većine pravnih lica, pa i samostalnih poduzetnika. Zato je vrlo važno poznavati sve relevantne aspekte nekretnina, počev od njihovog pravilnog imovinsko-pravnog regulisanja, preko njihovog pravilnog računovodstvenog evidentiranja (koji primarno zavisi od njihove namjene), pa sve do brojnih i raznovrsnih poreznih posljedica koje proističu iz prometa nekretnina, promjene vlasništva, procjene vrijednosti, korištenja, promjene namjene, najma, otuđenja... Sasvim dovoljno razloga za zaseban, tematski seminar na sve ove teme!

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

 

Naknada za seminar na zahtjev :

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev 
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja


Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Sberbank a.d. Banjaluka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!