Revicon
NAŠE TEME

NAŠE TEME

do 30.12.2021


NOVI  ONLINE SEMINAR

NAŠE TEME

 • KOMPENZACIJA
 • CESIJA
 • ASIGNACIJA
 • PREUZIMANJE DUGA
 • ZASTARA
 • NEKRETNINE
 • AMORTIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI

 

Program:

OBRAČUNSKI NAČINI IZMIRIVANJA OBAVEZA

(pravni, finansijski, računovodstveni i porezni aspekti)

 Kompenzacija (prebijanje)

 • uslovi i pretpostavke za kompenzaciju
 • kad i šta se ne može kompenzirati
 • ugovor ili izjava o kompenzaciji
 • bilateralna i multilateralna kompenzacija
 • kompenzacija sa ino subjektima
 • sudska praksa
 • evidentiranje u poslovnim knjigama

 Cesija (ustupanje potraživanja)

 • potraživanja koja se (ne) mogu prenijeti
 • ustupanje sporednih prava
 • obaveza obavještavanja i zaštita dužnika
 • posebni slučajevi ustupanja potraživanja
 • cesija u odnosima sa ino subjektima
 • sudska praksa
 • ustupanje potraživanja specijaliziranim kućama
 • evidentiranje u poslovnim knjigama

 Preuzimanje duga

 • pravni učinci preuzimanja duga
 • prelaz sporednih prava
 • pristupanje dugu / preuzimanje ispunjenja
 • (ne)obaveznost saglasnosti povjerilaca
 • preuzimanje duga u odnosima sa ino subjektima
 • sudska praksa
 • evidentiranje u poslovnim knjigama

 Asignacija (upućivanje)

 • uslovi za provođenje asignacije
 • razlika između cesije, asignacije i preuzimanja duga
 • asignacija u odnosima sa ino subjektima
 • sudska praksa
 • evidentiranje u poslovnim knjigama

 Ostali derivativni načini ispunjenja obaveza

 • ugovor o zamjeni ispunjenja
 • novacija / prenov
 • namirenje obaveze u izvršnom postupku stjecanjem predmeta izvršenja

 Ostala pravila postupanja kod obračunskih plaćanja

 • propisi o unutrašnjem platnom prometu
 • propisi o finansijskom i deviznom poslovanju
 • slučajevi blokiranih i nelikvidnih subjekata 
 • obračunska plaćanja subjekata javnog sektora
 • obračunska plaćanja samostalnih preduzetnika

 Porezni aspekti obračunskih plaćanja

 • PDV, porez na dobit i porez na dohodak
 • aspekt transfernih cijena između povezanih lica
 • propisi o fiskalizaciji - evidentiranju prometa

 ZASTARA POTRAŽIVANJA/OBAVEZA

 • rokovi zastare
 • prekid i zastoj zastare
 • posljedice zastare

 ISPRAVKA VRIJEDNOSTI I OTPIS POTRAŽIVANJA

 • računovodstveno-finansijska pravila
 • porezna pravila i posljedice

 NEKRETNINE

(pravni, porezni i računovodstveni aspekti)

 • sticanje i otuđenje nekretnina
 • svrha držanja i promjene namjene nekretnina
 • računovodstveni tretman nekretnina
 • porezni tretman prometa i korištenja nekretnina
 • nekretnine u odnosima sa povezanim licima

 AMORTIZACIJA

 • ekonomska pravila
 • računovodstvena pravila
 • porezna pravila i posljedice

 DRUGE AKTUELNOSTI

 • primjena novog Zakona o računovodstvu i reviziji
 • prijavljivanje u registre pružalaca usluga
 • nove „korona mjere“ u BiH
 • aktuelni stavovi nadležnih organa


NOVI  ONLINE SEMINAR

NAŠE TEME


    


Seminar možete pratiti na svim elektronskim uređajima. 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

 Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • prateće edukacijske materijale

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!