Revicon
KPE: ZALIHE

KPE: ZALIHE

do 31.01.2024.


REVICON
PRAKTIČNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

ZALIHE

- svi relevantni aspekti:

 • Računovodstvo zaliha
 • PDV, porez na dobit i ostali porezi
 • Postupanje i zahtjevi inspektora

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik UINO BiH
 • predstavnik Porezne uprave FBiH
 • predstavnik tržišne inspekcije

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

RAČUNOVODSTVO ZALIHA

 • vrste zaliha
 • načini i specifičnosti sticanja zaliha
 • način i specifičnosti otuđenja zaliha
 • trošak sticanja zaliha
 • biološki proizvodi
 • vrednovanje proizvodnje
 • utvrđivanje cijene koštanja proizvoda
 • tehnike mjerenja troška
 • metode obračuna troška
 • vrednovanje zaliha
 • najčešći propusti identifikovani u reviziji zaliha
 • izvještavanje kroz bilješke
 • računovodstvene politike za zalihe u inflatornim uslovima
 • modeli upravljanja zalihama
 • primljene i date donacije zaliha
 • inventurne razlike na zalihama
 • primljeni i dati popusti
 • sličnosti i razlike kod primjene MSFI za MSS
 • zalihe kod obrtnika

 

ZALIHE I PDV

 • odbitak ulaznog poreza kod nabavke zaliha
 • PDV pravila za uvoz dobara
 • PDV pravila za izvoz dobara
 • PDV tretman primljenih i datih popusta
 • PDV tretman količinskih rabata
 • tretman promjene namjene dobara na zalihama
 • doniranje dobara na zalihama
 • zalihe kojima je istekao rok trajanja
 • PDV treman manjkova po raznim osnovama
 • postupanje i zahtjevi inspektora UINO
 • najčešće nepravilnosti i kako ih izbjeći
 • dobre prakse i preporuke inspektora

 

ZALIHE I POREZ NA DOBIT

 • priznavanje troška zaliha u poreznom bilansu
 • porezni tretman usklađivanja vrijednosti zaliha
 • formiranje odgođene porezne imovine ili obaveza
 • efekti primljenih i datih popusta na poreznu osnovicu
 • tretman manjkova u poreznom bilansu
 • porezni tretman ostalih rashodovanja zaliha
 • porezni tretman doniranja dobara sa zaliha
 • zalihe kao reprezentacija, sponzorstvo i reklama
 • postupanje i zahtjevi inspektora PU
 • najčešće nepravilnosti i kako ih izbjeći
 • dobre prakse i preporuke inspektora

 

ZALIHE I TRŽIŠNA INSPEKCIJA

 • pravila propisa o trgovini
 • pravila vođenja trgovačkih knjiga
 • postupanje i zahtjevi tržišnih inspektora
 • najčešće nepravilnosti i kako ih izbjeći
 • dobre prakse i preporuke inspektora

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


REVICON
PRAKTIČNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

ZALIHE

- svi relevantni aspekti:

 • Računovodstvo zaliha
 • PDV, porez na dobit i ostali porezi
 • Postupanje i zahtjevi inspektora

 


 

Drage kolegice i kolege,

zalihe su, nesumnjivo, jedna od oblasti koja otvara brojna praktična, kako računovodstvena tako i porezna pitanja. Uz sve to, brojne su i dileme u vezi pravilne i potpune praktične primjene propisa o unutrašnjoj trgovini koji uređuju zalihe. 

 

Zbog važnosti koje zalihe imaju u redovnim poslovnim procesima kod većine pravnih lica, kao i niza specifičnosti računovodstvenog obuhvata zaliha, PDV tretmana zaliha, tretmana zaliha kroz porezni bilans, te postupanja tržišnih inspektora, zakazujemo još jedan seminar na temu „Zalihe – svi relevantni aspekti“ na kojem ćemo, kroz različite oblasti pokriti sve ključne teme i dati odgovore na brojna pitanja i dileme koje se javljaju u praksi.

 

Revicon tim i predstavnici UINO BiH, Porezne uprave FBiH i tržišne inspekcije će, već u toku trajanja seminara, odgovarati i na sva Vaša pitanja.

 

Računajte na to da je Revicon – Vaš friendly consultant! 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!