Revicon
KPE: TOP 50 PITANJA I ODGOVORA

KPE: TOP 50 PITANJA I ODGOVORA

do 31.03.2023


Revicon praktični kutak

 

ONLINE SEMINAR

 

TOP 50 PITANJA I ODGOVORA

 • Porezi i doprinosi
 • Takse, naknade, članarine
 • Računovodstvo
 • Revizija
 • Radno pravo

 


 Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik UINO BiH
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH
 • Predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • Predstavnik inspekcije rada

 

Program seminara:

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 • vrijeme nastanka obaveze registracije za PDV
 • prefakturisanja u raznim situacijama
 • prodaja vozila u raznim situacijama
 • prodaja ispod nabavne/knjigovodstvene vrijednosti
 • upotreba vlastitih dobara i usluga u različite svrhe
 • postupanje kod datih i primljenih avansa
 • izgradnja i promet građevinskih objekata
 • prava i obaveze kod ulaganja u tuđe objekte/prostore
 • promjena PDV namjene objekata i opreme
 • izvršene i primljene usluge u prometu sa ino licima

 

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

 • obračun najniže plaće u različitim situacijama
 • priznavanje ličnog odbitka u različitim situacijama
 • upotreba službenih vozila u privatne svrhe
 • službena putovanja, rad na terenu i rad na daljinu
 • radnici na bolovanju i porodiljskom odsustvu
 • menadžerski ugovori: mogućnosti/ograničenja/obaveze
 • obaveze za radnike na nepuno radno vrijeme
 • podnošenje prijava za radnike iz RS i BDBiH
 • unošenje i iznošenje sredstava u/iz samost. djelatnosti
 • raspolaganje dohotkom od samostalne djelatnosti

 

POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU

 • porezni poticaj za novouposlene radnike
 • naknadni gubitak prava na porezne poticaje
 • porezni tretman amortizacije u raznim situacijama
 • rastegljivost principa „pažnje dobrog privrednika“
 • neprofitni subjekti kao obveznici poreza na dobit
 • porez po odbitku za nabavku i održavanje programa
 • porez po odbitku za pristup bazama podataka

 

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 • izmjene obrazaca finansijskih izvještaja za 2022.
 • obaveze izvještajnih subjekata do 30.6.2022.
 • primljeni i dati popusti i rabati
 • ulaganja u tuđu imovinu
 • primljene i date donacije (MRS 20 / MSFI za MSS)
 • najmovi (MSFI 16 / MSFI za MSS)
 • priznavanje prihoda (MSFI 15 / MSFI za MSS)
 • interna realizacija po novom kontnom okviru
 • sitan inventar ili oprema?
 • šta je reprezentacija, a šta nešto drugo?

 

RADNO PRAVO

 • angažman penzionera i studenata
 • prava na uvećanje plaće po raznim osnovama
 • bolovanja i porodiljska odsustva
 • prava radnika sa nepunim radnim vremenom
 • opravdani i neopravdani razlozi za otkaz
 • usklađivanje sa novim propisima o zaštiti na radu

 

OSTALE AKTUELNOSTI

 • izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV
 • novi PDV tretman prometa nekretnina
 • nova PDV pravila za slobodne zone
 • novo Uputstvo za popunjavanje PDV prijave
 • (ne)dozvoljene isplate i naplate u gotovini
 • raspodjela i isplata dobiti
 • komunalne takse, naknade, članarine...


Revicon praktični kutak

 

ONLINE SEMINAR

 

TOP 50 PITANJA I ODGOVORA

 • Porezi i doprinosi
 • Takse, naknade, članarine
 • Računovodstvo
 • Revizija
 • Radno pravo

 


 

Drage kolegice i kolege,

imajući u vidu najčešće probleme i dileme u Vašem svakodnevnom radu, naše sljedeće online druženje smo koncipirali kao odgovore na TOP 50 najčešćih pitanja iz širokog spektra poreza, doprinosa, taksi..., računovodstva, revizije, radnog prava i - koječega još...

 

Naravno, Revicon tim i naši relevantni gosti-predavači će Vam, kao i do sada, odmah u toku seminara odgovoriti i na sva ostala i dodatna pitanja koja nam postavite.

 

Najmanje 50, pa i mnogo više razloga da se ponovo vidimo.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info


UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
ATOS BANK a.d. Banja Luka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!