Revicon
KPE: OBJEKTI I PROSTORI

KPE: OBJEKTI I PROSTORI

27.10.2022 u 10:00


REVICON TEMATSKI KUTAK

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

OBJEKTI I PROSTORI:

GRAĐENJE, PROMETOVANJE, KORIŠTENJE

- SVI ASPEKTI -

 

 • INVESTITORI / IZVOĐAČI / KOOPERANTI
 • PRODAJA / NABAVKA OBJEKATA I PROSTORA
 • KORIŠTENJE ZA VLASTITE POTREBE
 • IZNAJMLJIVANJE / UNAJMLJIVANJE
 • ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE
 • RAČUNOVODSTVO U SVIM SITUACIJAMA
 • POREZI U SVIM SITUACIJAMA
 • ANGAŽIRANJE RADNIKA, PLAĆE I NAKNADE

 

27. 10. 2022. (četvrtak)        10:00 – 15:30       online

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Glavni građevinski inspektor
 • Predstavnici UINO BiH
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

PREDUSLOVI ZA GRAĐENJE

 • parcela, projekt, okolinska dozvola, obrazloženje
 • urbanistička saglasnost
 • priprema zemljišta za građenje
 • dozvola za građenje
 • ekološki uvjeti
 • nadzor nad izvođenjem radova
 • upotrebna dozvola

PROCES GRAĐENJA

 • iz ugla investitora / izvođača / kooperanata
 • ugovaranje „klizne skale“ u uslovima inflacije
 • ugovori o zajedničkoj gradnji
 • smjernice u slučaju nekompletne dokumentacije
 • kompenzacije i cesije u odnosima učesnika u građenju

RAČUNOVODSTVO U RAZNIM SITUACIJAMA 

 • evidentiranje gradnje objekta za vlastitu upotrebu
 • gradnja objekata za tržište - obračun proizvodnje
 • evidentiranje izgradnje objekata za kombiniranu namjenu
 • priznavanje izdataka/rashoda nastalih pri gradnji
 • pravila priznavanja prihoda kod ugovora o građenju
 • računovodstveno evidentiranje zajedničke gradnje
 • kapitalizacija troškova kamata
 • rezerviranja za date garancije/jamstva
 • računovodstveni tretman ugovornih kazni/penala
 • evidentiranje prodaje / nabavke objekata i prostora
 • evidentiranje iznajmljenih / unajmljenih objekata i prostora
 • vrijednosno usklađenje investicija u toku
 • vrijednosna usklađenja nekretnina, zavisno od namjene
 • reklasifikacija nekretnina usljed promjene namjene
 • kapitalizacija dodatnih ulaganja u rekonstrukcije i dogradnje

PDV U RAZNIM SITUACIJAMA

 • odbitak ulaznog poreza pri izgradnji i sticanju nekretnina
 • građevinska PDV šema: pravila, najčešće greške i preporuke
 • PDV tretman prometa koji su izvšeni do 26.7.2022.
 • nova PDV pravila kod prometa nekretnina od 27.7.2022.
 • prometovanje još nedovršenih objekata
 • prometovanje završenih i nekorištenih objekata
 • dokazna dokumentacija o završetku izgradnje objekta
 • prometovanje završenih a korištenih objekata (do i preko dvije god.)
 • dokazna dokumentacija o početku i vremenu korištenja objekta
 • (ne)obaveznost naknadne ispravke odbitka ulaznog poreza
 • PDV kod „razmjene“ prilikom izgradnje objekata – ortakluci
 • PDV tretman ulaganja u objekte i prostore u najmu
 • prenos nekretnina kao dijela poslovne cjeline
 • prodaja objekata nakon obnove, dogradnje, nadogradnje...

OSTALI POREZI U RAZNIM SITUACIJAMA

 • reperkusije na porezni bilans u raznim situacijama
 • tretman amortizacije objekata kroz porezni bilans
 • porezni tretman usklađenja vrijednosti objekata
 • porezni tretman ugovornih kazni i penala
 • porez na promet nekretnina – propisi kantona
 • komunalne i druge takse i naknade

RADNI ODNOSI U GRAĐEVINARSTVU

 • granski kolektivni ugovor za građevinarstvo
 • ugovor o radu ili ugovor o djelu...?
 • zasnivanje radnog odnosa, probni rad, promjene ugovora...
 • radno vrijeme i raspored radnog vremena
 • organizacija i evidencije radnog vremena, odmora i dopusta 
 • sezonsko zapošljavanje radnika
 • privremeno ustupanje radnika
 • zapošljavanje stranaca

PLAĆE I DRUGA PRIMANJA RADNIKA

 • najniža plaća / osnovna plaća i varijabilni dio plaće
 • dodaci na plaću za: radni staž, otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i praznikom...
 • pravo na naknadu troškova službenog putovanja i terenski dodatak 
 • topli obrok i naknada troškova prijevoza na posao i sa posla
 • pravo na druge neoporezive naknade, pomoći, poklone i dr. 

OSTALO

 • unošenje nekretnina u osnovni kapital društva
 • „iznošenje“ nekretnina iz društva
 • novi Zakon o posredovanju u prodaji nekretnina
 • pitanja učesnika seminara – slučajevi iz prakse


REVICON TEMATSKI KUTAK

 

NOVI ONLINE SEMINAR

 

OBJEKTI I PROSTORI:

GRAĐENJE, PROMETOVANJE, KORIŠTENJE

- SVI ASPEKTI -

 

 • INVESTITORI / IZVOĐAČI / KOOPERANTI
 • PRODAJA / NABAVKA OBJEKATA I PROSTORA
 • KORIŠTENJE ZA VLASTITE POTREBE
 • IZNAJMLJIVANJE / UNAJMLJIVANJE
 • ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE
 • RAČUNOVODSTVO U SVIM SITUACIJAMA
 • POREZI U SVIM SITUACIJAMA
 • ANGAŽIRANJE RADNIKA, PLAĆE I NAKNADE

 

27. 10. 2022. (četvrtak)        10:00 – 15:30       online

 Poštovane kolegice i kolege,

građevinarstvo kao djelatnost, ali i razne druge situacije sticanja, upotrebe, prodaje, najma građevinskih objekata, prostora, stanova itd. zaslužuju posebnu pažnju u svakom: pravnom, računovodstvenom i poreznom smislu. Sada još i više, naročito nakon posljednje izmjene PDV propisa, a u praksi još uvijek ima dosta dilema i oko pravilne primjene MSFI-ja 15 koji je prije nekoliko godina donio korjenite promjene u načinu i vremenu priznavanja prihoda u građevinskoj djelatnosti. Nije isto da li se objekat gradi po sistemu „ključ u ruke“ ili kao „roh-bau“, da li je u pitanju gradnja za tržište ili za poznatog investitora... Često i male razlike u ugovornim uslovima mogu bitno uticati i na iznos i dinamiku priznavanja prihoda od prodaje - i na porezni tretman nekog aranžmana.

 

Na ovom seminaru ćemo se baviti upravo tim, relevantnim aspektima samog građenja, iz ugla investitora, izvođača radova i kooperanata, ali i svim ostalim praktičnim - a često i spornim situacijama sa kojima se vlasnici, korisnici, prodavci, kupci, najmodavci i najmoprimci nekretnina susreću u slučajevima njihovog prometovanja, korištenja, najma, rekonstrukcije, dogradnje, procjene vrijednosti, promjene namjene itd.

 

Imajući u vidu posebne zahtjeve u pogledu organizacije rada u djelatnosti građevinarstva, poseban blok ćemo posvetiti i radnim odnosima, plaćama i naknadama u ovom sektoru.

 

Kao i do sada, Revicon tim i naši gosti-predavači će, odmah u toku seminara, odgovoriti i na sva Vaša dodatna pitanja.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!