Revicon
KPE: NOVOSTI U JAVNOM SEKTORU

KPE: NOVOSTI U JAVNOM SEKTORU

do 31.01.2024.


REVICON KUTAK
ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

NOVOSTI U JAVNOM SEKTORU

 • Izmjene Uredbe o računovodstvu budžeta
 • Prelazak na MRS za javni sektor
 • Revizija subjekata javnog sektora
 • Novosti u oblasti FUK-a i interne revizije
 • Novosti u oblasti javnih nabavki
 • Radni odnosi u javnom sektoru

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • ekspert za oblast javnih nabavki

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

IZMJENE UREDBE O RAČUNOVODSTVU BUDŽETA

 • revalorizacija – stara i nova pravila
 • kako izvršiti revalorizaciju za prethodni period
 • preporuke revizije o usklađivanju vrijednosti imovine
 • procjenjivanje bilansnih pozicija
 • usklađivanje sredstava i izvora sredstava 
 • rokovi čuvanja dokumentacije i e-dokumentacija
 • nova pomoćna knjiga stalnih sredstava
 • ostale izmjene Uredbe

 

PRELAZAK NA MRS ZA JAVNI SEKTOR (IPSAS)

 • aktivnosti u vezi implementacije IPSAS-a u FBiH
 • način prelaska na IPSAS
 • dinamika prelaska na IPSAS
 • ključne razlike IPSAS i (do)sadašnjih pravila

 

REVIZIJA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA

 • obaveze revizije subjekata od javnog interesa
 • opcije: Ured za reviziju ili komercijalna revizija
 • najčešće preporuke revizije budžetskih korisnika
 • najčešće preporuke revizije vanbudžetskih fondova
 • najčešće preporuke revizije vanbudžetskih korisnika
 • greške pri vrednovanju dugotrajne imovine
 • tretman imovine date i primljene na korištenje i upravljanje
 • tretman donacija (primljenih i datih)
 • greške pri vrednovanju zaliha i potraživanja
 • greške pri vrednovanju kapitala/trajnih izvora i obaveza
 • neusklađenost vrijednosti kapitala/trajnih izvora
 • tretman rezervisanja
 • izbor i primjena računovodstvenih politika
 • ispravka grešaka
 • računovodstvene procjene

 

NOVOSTI  U OBLASTI FUK-a I INTERNE REVIZIJE

 • regulatorne novosti u oblasti FUK i interne revizije
 • praktične preporuke za uspostavu odjela interne revizije
 • preporuke za identifikaciju i upravljanje rizicima
 • odgovori na najčešća pitanja FUK koordinatora
 • odgovori na najčešća pitanja internih revizora
 • realizacija zaključaka i preporuka Vlade Federacije BiH

 

NOVOSTI U OBLASTI JAVNIH NABAVKI

 • prethodne izmjene Zakona o javnim nabavkama
 • odgovori na najčešća pitanja nakon izmjena Zakona
 • odgovori na najčešća „vječita“ pitanja i dileme
 • stavovi i praksa Agencije za javne nabavke BiH
 • stavovi i praksa Ureda za žalbe

 

RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU

 • Izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
 • proširenje primjene Uredbe ne sve subjekte javnog sektora
 • obavezna primjena kod javnih preduzeća i javnih ustanova
 • ostali obveznici primjene izmijenjene Uredbe
 • dokumentiranje primanja isplaćenih radnicima
 • Dodatna primanja zaposlenih u javnom sektoru
 • naknada za topli obrok i prevoz
 • dodatak na minuli rad / regres za godišnji odmor
 • naknada za odvojeni život i smještaj 
 • prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane praznika
 • ostala dodatna primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • Izmjene drugih relevantnih propisa
 • Novi stavovi nadležnih organa
 • Najčešći problemi u praksi


Drage kolegice i kolege iz javnog sektora,

i ovo naše novo druženje sa Vama zakazujemo u skladu sa obećanjem i trajnim opredjeljenjem da ćemo u sklopu naših edukativnih aktivnosti dužnu pažnju kontinuirano posvećivati i specifičnim temama od posebnog interesa za sve brojne i raznovrsne subjekte javnog sektora.

 

A tema za ovo druženje je više nego dovoljno: posljednje izmjene Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH; najavljeni prelazak na primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS); obaveze, nalazi i preporuke revizije javnog sektora; novosti u oblasti FUK-a i interne revizije u javnom sektoru; novosti i najčašće dileme u postupcima javnih nabavki; radni odnosi i dodatna primanja zaposlenih u javnom sektoru...

 

Sve to „u izvedbi“ članova Revicon tima i naših relevantnih gostiju-predavača, koji Vas pozivaju da i ovaj put što intenzivnije i što interaktivnije učestvujete u toku trajanja samog seminara... 

 

Kao i do sada, pouzdani i obrazloženi odgovore na sva Vaša pitanja se – podrazumijevaju.

 

Revicon ostaje – Vaš friendly consultant

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!