Revicon
KPE: NOVI OBRASCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.

KPE: NOVI OBRASCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.

30.11.2022 u 10:00


REVICON 
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

NOVI OBRASCI

FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.

 

 

30. 11. 2022. (srijeda) 10:00 – 15:30 online

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnici FIA-e FBiH
 • kolege iz računovodstvene prakse

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Program:

NOVI OBRASCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Osnovne razlike u odnosu na ranije obrasce
 • Sačinjavanje i predaja godišnjih fin. izvještaja za 2022.
 • Izvještaji u toku 2022. (statusne promjene, stečaj, likvidacija)

NOVI vs. RANIJI OBRAZAC BILANSA STANJA

 • Novi način grupisanja pozicija dugoročne imovine
 • Kategorije i rašlanjivanje finansijske imovine 
 • Novi način grupisanja pozicija kratkoročne imovine
 • Ugovorna imovina / Finansijski derivati
 • Novi način grupisanja pozicija kapitala
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Upisani neuplaćeni kapital
 • Novi način grupisanja pozicija obaveza
 • Klasifikacija finansijskih obaveza
 • Sadržaj vanbilansne evidencije
 • Rješenja problema uočenih prilikom preknjižavanja

NOVI vs. RANIJI OBRAZAC BILANSA USPJEHA

 • Grupisanje prihoda / Grupisanje rashoda
 • Prihodi u momentu transakcije vs. prihodi tokom vremena
 • Razlike između prihoda i dobitaka
 • Razlikovanje poslovnih rashoda i ostalih rashoda
 • Promjene u zalihama učinaka
 • Razlike između rashoda i gubitaka
 • Nivoi dobiti i mjerenje uspješnosti prema novom obrascu
 • Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja
 • Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
 • Komponente ostalog ukupnog rezultata
 • Recikliranje vs. direktni prenos u neraspoređenu dobit
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI vs. RANIJI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

 • Direktna ili indirektna metoda: prednosti i nedostaci
 • Razlikovanje poslovnih, investicijskih i finansijskih aktivnosti
 • Interni prenosi gotovine / Obuhvat novčanih ekvivalenata
 • Kursne razlike / Kamate / Dividende
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI vs. RANIJI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

 • Popunjavanje novog izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Ispravke grešaka / Promjene računovodstvenih politika
 • Realizacija revalorizacijskih rezervi
 • Manjinski interes u pojedinačnim i konsolidiranim FI

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

 • Oblik, sadržaj, cilj i značaj bilješki
 • Obavezne bilješke prema Zakonu i MRS/MSFI

POPUNJAVANJE KOLONE „PRETHODNA GODINA”

 • Obaveza uporedivosti fin. izvještaja prema MRS 1
 • Usklađivanje sa novim Kontnim okvirom
 • Prenos sa ranijih na nove pozicije obrazaca
 • Interna realizacija / Promjene u zalihama učinaka
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI OBRASCI ZA MIKRO PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Sadržaj i grupisanje pozicija skraćenog bilansa stanja
 • Sadržaj i grupisanje pozicija skraćenog bilansa uspjeha
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI OBRASCI ZA UDRUŽENJA

 • Razlike novih i ranijih obrazaca i način popunjavanja
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“
 • Rješenja problema uočenih u praksi

NOVI OBRASCI ZA BANKE I DR. FIN. ORGANIZACIJE

 • Razlike novih i ranijih obrazaca
 • Specifičnosti novog obrasca bilans stanja
 • Specifičnosti novog obrasca bilans uspjeha
 • Specifičnosti novog izvještaja o novčanim tokovima
 • Specifičnosti novog izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Kolizija pozicija po MRS/MSFI i zahtjevima FBA
 • Popunjavanje kolone „Prethodna godina“
 • Rješenja problema uočenih u praksi

POSTUPANJE FIA-e KOD PRIJEMA I KONTROLE

 • Obavezni Excel i Word predlošci
 • Način primopredaje finansijskih izvještaja za 2022.
 • Kontrole prilikom primopredaje i naknadne kontrole

NOVI STATISTIČKI OBRASCI ZA 2022.

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


REVICON RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

 

NOVI OBRASCI

FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.

 

 

30. 11. 2022. (srijeda) 10:00 – 15:30 online

  

Drage kolegice i kolege,

finansijske izvještaje za 2022. godinu ćemo sačinjavati i podnositi na novim obrascima koji se - i po formi i po sadržaju - bitno razlikuju od ranijih, a čiji je sadržaj baziran na novim kontnim okvirima (za sve grupe pravnih lica) koji su u primjeni od početka ove godine. Iz tog razloga, bitni preduvjeti za pravilno popunjavanje obrazaca finansijskih izvještaja za 2022. godinu su: pravilno preknjižavanje stanja iz prethodne u ovu godinu, pravilna primjena novih kontnih okvira u ovoj godini te pravilan prenos svih stanja iz poslovnih knjiga za ovu godinu u odgovarajuće pozicije novih obrazaca.

 

Uz sve to, poseban problem i dodatni posao prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja za 2022. godinu će biti i popunjavanje kolone „Prethodna godina“, jer i te podatke treba usaglasiti i popuniti u skladu sa novim pravilima i sadržajem pojedinih pozicija u novim obrascima, a ne prostim prenosom iz finansijskih izvještaja za prethodnu godinu.

 

Kako bismo se što ranije pripremili i za primopredaju finansijskih izvještaja za 2022. godinu, sagovornici Reviconovog tima će i ovom prilikom biti i predstavnici FIA-e.

 

Kao i uvijek, Revicon tim i naši gosti-predavači će, odmah u toku seminara, odgovoriti i na sva Vaša dodatna pitanja.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!