Revicon
KPE: JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE

KPE: JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE

do 31.12.2022


REVICON KUTAK ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE:

AKTUELNA PROBLEMATIKA

 

 Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnici Centralne harmonizacijske jedinice FMF
 • Kolege iz prakse

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

JAVNA PREDUZEĆA - AKTUELNA PITANJA

 • Hijerarhija propisa koji uređuju poslovanje JP
 • (Ne)obaveznost primjene Zakona o javnim preduzećima
 • Donošenje plana poslovanja u uslovima inflacije
 • Ograničenja kod davanja donacija kod JP
 • Obaveze JP kao subjekata od javnog interesa
 • Obaveze po propisima iz oblasti zaštite na radu
 • Transferne cijene i druga aktuelna porezna pitanja kod JP

JAVNE USTANOVE - AKTUELNA PITANJA

 • Primjena Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama
 • Kolizija propisa o radu javnih ustanova
 • Novi Zakon o ustanovama socijalne zaštite
 • Novi Zakon o konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu
 • Obaveze javnih ustanova kao subjekata od javnog interesa 

INTERNE KONTROLE I INTERNA REVIZIJA

 • Najčešće dileme u ovoj oblasti kod JP i JU
 • Obaveze JP i JU iz oblasti FUK-a
 • Odnos odbora za reviziju, odjela interne revizije i upravljačkih tijela
 • Donošenje planova integriteta: nedostaci i preporuke
 • Obaveze unošenja podataka u PIFC aplikaciju do 30. 11. 2022. !!!

PRAKTIČNA PREZENTACIJA POPUNJAVANJA PIFC APLIKACIJE

RAČUNOVODSTVO JAVNIH PREDUZEĆA - PROBLEMATIČNE POZICIJE

 • Stalna sredstva: najčešći propusti/problemi
 • Procjene nadoknadive vrijednosti stalnih sredstava 
 • Tretman imovine date na korištenje i upravljanje
 • Upravljanje potraživanjima: primjena MSFI 9 
 • Rezervisanja i razgraničenja 
 • Zalihe: priznavanje i vrednovanje 
 • Izbor računovodstvenih politika
 • Knjiženje privremenih poreznih razlika
 • Ispravke grešaka iz prethodnih perioda

RAČUNOVODSTVO JAVNIH USTANOVA - PROBLEMATIČNE POZICIJE

 • Potraživanja: priznavanje, ispravka i isknjižavanje
 • Računovodstveni tretman obaveza
 • Razgraničenja i rezervisanja
 • Vrednovanja/revalorizacija
 • Računovodstvo tekućih transfera

RADNI ODNOSI

 • Postupak prijema u radni odnos 
 • Izuzeće od obaveze javnog oglašavanja
 • Mogućnost rasporeda na drugo radno mjesto po isteku mandata direktora
 • Interni premještaji
 • Organizacija radnog vremena
 • Zloupotreba bolovanja: preporuke za postupanje
 • Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa

DRUGE AKTUALNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


REVICON KUTAK ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE:

AKTUELNA PROBLEMATIKA

 

 Drage kolegice i kolege,

u skladu sa obećanjem da ćemo sve veću i dužnu pažnju posvećivati i specifičnoj problematici poslovanja subjekata javnog sektora, pripremili smo seminar u čijem će fokusu biti brojna otvorena pitanja s kojima se susreću javna preduzeća i javne ustanove, počev od aktuelnih pitanja općeg tipa, preko obaveza iz oblasti FUK-a i interne revizije, specifičnih računovodstvenih pitanja i njihovog tretmana u revizijama, do pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru. Sva ta pitanja ćemo razmotriti i na praktičnim primjerima te dati preporuke najboljih rješenja. 

Pošto je 30. 11. 2022. krajni rok za popunjavanje PIFC aplikacije, pripremili smo i praktičnu simulaciju primjera koji će vam pomoći da i tu vašu obavezu uspješno izvršite.  

Također, na seminaru ćemo razgovarati i o novim obavezama koje su ustanovljene novim zakonima (Zakonom o ustanovama socijalne zaštite i Zakonom o konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova), gdje ćemo u razmjeni iskustava s kolegama iz prakse potražiti i predložiti najbolja moguća rješenja i po tim pitanjima.

Naravno, Revicon tim i naši gosti-predavači će, kao i uvijek, odmah u toku seminara odgovoriti i na sva Vaša dodatna pitanja.

 


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

  

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel:  (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

 

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!