Revicon
KPE: E-POSLOVANJE: OBAVEZE I MOGUĆNOSTI

KPE: E-POSLOVANJE: OBAVEZE I MOGUĆNOSTI

do 31.01.2024.


REVICON
E-KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

E-POSLOVANJE:

OBAVEZE I MOGUĆNOSTI

 • poslovni, pravni, porezni i računovodstveni aspekti
 • e-potpis i e-dokumentacija u poslovnoj praksi
 • e-potpis i e-komunikacija u poreznoj praksi
 • obavezno e-potpisivanje PDV i PDA prijava

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik UINO BiH
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

E-POTPIS U POSLOVNOJ I PRAVNOJ PRAKSI

 • vrste elektronskih potpisa
 • razumijevanje sistema ovlaštenih ovjerioca e-potpisa u BiH 
 • imaju li potpisi svih izdavaoca jednaku težinu u pravnom prometu?
 • sigurni elektronski potpis i kvalificirana elektronska potvrda 
 • elektronski potpisi zasnovani na nekvalificiranoj potvrdi
 • primjena e-potpisa u pravnom prometu (u zemlji i inostranstvu)
 • e-trgovina prema novom Zakonu o unutrašnjoj trgovini
 • kako e-potpis funkcioniše u sadašnjoj poslovnoj praksi?
 • pravno razlikovanje formi/oblika dokumenata 
 • mogući i preporučeni načini dostave dokumenata 
 • stav nadležnih organa o oblicima i načinima dostave e-dokumenata
 • tretman u sudskim postupcima (krivični, upravni, parnični, izvršni)
 • primjeri dobrih praksi

 

E-POSLOVANJE SA UINO

 • elektronsko potpisivanje PDV i PDA prijava
 • praktičan prikaz svih koraka i postupaka
 • pribavljanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • broj potrebnih kvalifikovanih elektronskih potvrda
 • varijante pribavljanja i podnošenja dokumentacije
 • uspostavljanje ugovornog odnosa sa UINO
 • preuzimanje kvalifikovane elektronske potvrde
 • prijavljivanje zastupnika
 • instalacija potrebnih softvera
 • upotreba KEP drugih izdavalaca
 • deponovanje certifikata i aktivacija smart kartice
 • podnošenje elektronski potpisanih rijava
 • najčešći problemi i kako ih riješiti
 • najčešće greške i kako ih izbjeći

 

E-DOKUMENTI IZ UGLA POREZNE UPRAVE

 • ranija i sadašnja praksa i očekivane promjene
 • „priznavanje“ e-faktura i dr. e-dokumenata u poreznom sistemu
 • pristup Poreznoj upravi i elektronska dokumentacija
 • elektronsko potpisivanje finansijskih izvještaja
 • Zakon o računovodstvu: šta (ne)može biti u elektronskom obliku?
 • vjerodostojnost dokumentacije: pečat, potpis...?
 • tretman elektronskih faktura u poreznom nadzoru
 • rokovi i načini čuvanja porezne dokumentacije (fakture, fiskalni računi, porezne prijave, obračuni, izvještaji o transfernim cijenama...)

 

RAČUNOVODSTVENA DOKUMENTACIJA 

 • kategorizacija dokumentacije i rokovi čuvanja
 • računovodstvena vs ostala poslovna dokumentacija (ugovori, odluke, poslovna korespodencija...)
 • šta spada u „trajnu“ dokumentaciju?
 • razlikovanje „glavne“  i „pomoćne“ dokumentacije
 • rješavanje dilema kod različitih rokova čuvanja
 • dokumentacija po Zakonu o sprečavanju pranja novca
 • dokumentacija nakon isteka roka čuvanja
 • dokumentacija nakon prestanka postojanja društva
 • digitalizacija dokumentacije
 • šta se mora čuvati u papirnom obliku?
 • cost benefit analiza čuvanja u različitim oblicima
 • primjeri dobre prakse

 

DOKUMENTACIJA O RADNIM ODNOSIMA

 • kategorizacija i rokovi čuvanja, po vrstama
 • ugovori, odluke, pravilnici, platne liste, evidencije...
 • šta sve mogu i trebaju sadržavati personalni dosijei
 • šta spada u „trajnu“ dokumentaciju?
 • kako se odlaže i kad se uništava HR dokumentacija 
 • dokumentacija nakon prestanka postojanja društva
 • šta se mora čuvati u papirnom obliku?
 • digitalizacija dokumentacije
 • primjeri dobre prakse

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 Drage kolegice i kolege,

tehnološke promjene i novi oblici poslovnog komuniciranja, između ostalog, neminovno zahtijevaju i našu digitalnu adaptaciju i transformaciju, za što već postoje i određene zakonsko-pravne pretpostavke, pa i obaveze. Upravo zato, glavni cilj ovog interaktivnog online seminara je da Vas, u situaciji u kojoj još uvijek ima pravnih praznina, upoznamo sa svim obavezama, ali i mogućnostima, prednostima i šansama koje već sada možemo iskoristiti upotrebom e-potpisa i e-komunikacije u najširem poslovnom, pravnom, poreznom i računovodstvenom smislu.

 

Na seminaru ćemo predstaviti najbolje i preporučene prakse korištenja e-potpisa u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu, tretmanu e-potpisa u sudskim postupcima, kao i u komunikaciji sa poreznim organima. Uz praktični prikaz koraka i postupaka pribavljanja e-potpisa za potrebe podnošenja PDV i PDA prijava, što smo već dužni ili ćemo vrlo brzo biti dužni učiniti, predstavićemo Vam i druge mogućnosti e-poslovanja koje već sada imamo na raspolaganju.

 

U tom kontekstu ćemo se osvrnuti i na pravila arhiviranja poslovne, računovodstvene i radno-pravne dokumentacije, s posebnim akcentom na mogućnosti i prednosti njene digitalizacije.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!