Revicon
KPE: E-POSLOVANJE

KPE: E-POSLOVANJE

do 31.12.2023.

REVICON

E-KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

E-POSLOVANJE

 • E-trgovina
 • E-potpis
 • Elektronsko potpisivanje PDV prijava
 • E-dokumenti
 • Čuvanje i uništavanje dokumentacije

 

 

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Amir Hasičević, federalni ministar trgovine
 • Milica Vidović, UINO BiH
 • Merima Čarković-Karasalihović, E-Commerce Asocijacija BiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

NOVI ZAKON O TRGOVINI

 • regulisanje E-trgovine kroz novi zakon
 • rješenja i uputstva za E-trgovinu do donošenja novog zakona
 • uslovi za obavljanje online trgovine i drugih oblika prodaje na daljinu
 • uslovi pod kojima netrgovci (udruženja, poljoprivrednici i dr.) mogu obavljati trgovinu
 • novine vezane za popuste i sniženja u trgovini
 • obaveza vođenja knjige žalbi u trgovinama
 • ostale novine iz novog Zakona o trgovini

 

E-POTPIS

 • ovjerioci/izdavaoci E-potpisa
 • imaju li potpisi svih izdavaoca jednaku težinu u pravnom prometu?
 • kvalificirana elektronska potvrda za kvalificirano potpisivanje elektronskih datoteka
 • nekvalificirana potvrda i njena uloga
 • primjena E-potpisa u pravnom prometu (u zemlji i inostranstvu)
 • kako E-potpis funkcioniše u praksi?
 • tretman E-potpisa u sudskim postupcima (krivični, upravni, parnični, izvršni)
 • primjeri dobrih praksi

 

ELEKTRONSKO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA

 • početak elektronskog potpisivanja PDV prijava
 • priprema obveznika za PDV prijavu za VI/2023
 • obveznici od PDV prijave za I/2024
 • mogućnost dobrovoljnog E-potpisivanja PDV prijava prije I/2024
 • Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UINO uz korištenje elektronskog potpisa – predstavljanje i objašnjenja
 • elektronski dokumenti u carinskom sistemu

 

ELEKTRONSKI DOKUMENTI 

 • digitalizacija dokumentacije i digitalna arhiva
 • najbolje prakse – digitalne tehnologije u svakodnevnom poslovanju
 • praksa i očekivane promjene u (F)BiH
 • elektronske fakture u poreznom sistemu
 • pristup Poreznoj upravi i elektronska dokumentacija
 • elektronsko potpisivanje finansijskih izvještaja
 • Zakon o računovodstvu i reviziji: šta (ne)može biti u elektronskom obliku?
 • vjerodostojnost dokumentacije: pečat, potpis...?
 • tretman elektronskih faktura u poreznom nadzoru

 

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

 • kategorizacija dokumentacije i rokovi čuvanja, po vrstama
 • računovodstvena dokumentacija (poslovne knjige, fakture, odluke...)
 • dokumentacija iz radnog prava (platne liste, ugovori, dosjei, matične evidencije...)
 • porezna dokumentacija (fakture, fiskalni računi, eKUF/eKIF, porezne prijave, izvještaji o transfernim cijenama)
 • ostala poslovna dokumentacija: ugovori, poslovna korespodencija i dr.)
 • dokumentacija po Zakonu o sprečavanju pranja novca
 • šta spada u „trajnu“ dokumentaciju?
 • dokumentacija nakon isteka roka čuvanja
 • dokumentacija nakon prestanka postojanja društva
 • šta se mora čuvati u papirnom obliku?
 • digitalizacija dokumentacije
 • cost benefit analiza čuvanja dokumetacije u različitim oblicima
 • rješavanje dileme kod različitih rokova
 • primjeri dobre prakse

 

 

UNIŠTAVANJE DOKUMENTACIJE

 • zakonski zahtjevi
 • procedure kod uništavanja dokumentacije
 • praktične upute za kategorizaciju dokumentacije za uništavanje
 • odobrenja nadležnih organa
 • najčešće greške i propusti
 • primjeri dobre prakse

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


REVICON

E-KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

E-POSLOVANJE

 • E-trgovina
 • E-potpis
 • Elektronsko potpisivanje PDV prijava
 • E-dokumenti
 • Čuvanje i uništavanje dokumentacije

 

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

tehnološke promjene, između ostalog, zahtijevaju i digitalnu adaptaciju i transformaciju poslovanja, ali i zakonskih rješenja i pretpostavki. Razvojem internet prodaje javila su se i brojna pitanja na koje trenutna zakonska rješenja nemaju adekvatne odgovore. Na seminaru ćemo vas upoznati sa rješenjima predstojećeg novog Zakona o trgovini koji će, osim reguliranja područja E-trgovine, donijeti brojne druge promjene za trgovce.

 

Iako u oblasti E-poslovanja još ima mnogo pravnih praznina, ipak postoje i šanse koje možemo iskoristiti upotrebom E-potpisa. Predstavit ćemo prakse korištenja E-potpisa u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu, tretmanu E-potpisa u sudskim postupcima, te u komunikaciji s poreznim organima. Predstavićemo mogućnosti koje imamo na raspolaganju a koje možda još nismo potpuno iskoristili.

 

S obzirom na to da je upotreba E-potpisa obavezna već pri podnošenju PDV prijave velikih PDV obveznika za VI/2023, daćemo i finalne upute i preporuke vezano za ovu obavezu, a koje će biti dragocjene i za kvalitetnu pripremu ostalih PDV obveznika koji to mogu dobrovoljno početi primjenjivati već sada.

 

Dužna pažnja će biti posvećena arhiviranju i čuvanju poslovne dokumentacije, uključujući i mogućnosti njene digitalizacije, kao i pravilima/načinima njenog uništavanja.

  

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975


Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!