Revicon
KORISTI ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Aktivan seminar

KORISTI ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON KUTAK
ZA JAVNI SEKTOR

 

ONLINE SEMINAR

 

KORISTI ZAPOSLENIH

U JAVNOM SEKTORU

 • korištenje službenih vozila
 • stanovi, laptopi, mobiteli...
 • reprezentacija kao korist
 • članstva u komisijama, odborima, radnim grupama...
 • pravni, porezni i računovodstveni aspekti

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik Ureda za reviziju institucija u FBiH
 • predstavnik Porezne uprave FBiH
 • kolege iz prakse javnog sektora

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA

 • regulatorni okvir za javni sektor
 • interni pravilnici i druga interna regulativa
 • obaveza donošenja odluke o korištenju vozila
 • osnovna pravila korištenja službenih vozila
 • praćenje korištenja službenih vozila
 • loko-vožnja
 • službena putovanja službenim vozilima
 • prevoz službenim vozilom na posao i sa posla
 • oporezivo korištenje službenih vozila u privatne svrhe
 • upotreba privatnih vozila u službene svrhe
 • porezni tretman: pravila i najčešće greške
 • korištenje koje se (ne) smatra korišću zaposlenika
 • porezni modaliteti obračuna koristi 
 • knjiženja u raznim situacijama
 • nalazi revizije: propusti subjekata i preporuke revizora

KORIŠTENJE OSTALE IMOVINE POSLODAVCA

 • korištenje mobitela, laptopa i druge opreme u privatne svrhe
 • korištenje stambenih prostora u privatne svrhe
 • način regulisanja u internim aktima
 • obračun poreza na dohodak i doprinosa
 • knjiženja u raznim situacijama
 • nalazi revizije: propusti subjekata i preporuke revizora

NAKNADE ZA ČLANSTVA U KOMISIJAMA,

ODBORIMA, RADNIM GRUPAMA

 • kategorizacija komisija, radnih grupa, odbora
 • angažman u toku i van radnog vremena
 • obračun poreza i doprinosa na isplate 
 • evidencije o isplatama
 • pravni aspekt
 • knjiženje u raznim situacijama
 • nalazi revizije: propusti subjekata i preporuke revizora

OSTALE KORISTI ZAPOSLENIKA

 • izmirivanje zaposlenikovih privatnih obaveza
 • oprost - otpis potraživanja od zaposlenika
 • nedokumentirani troškovi reprezentacije
 • nedokumentirani troškovi službenih putovanja
 • date pozajmice i krediti zaposlenicima
 • korištenje usluga poslodavca
 • plaćanje osiguranja u korist zaposlenika
 • ostale moguće koristi zaposlenika

OBAVEZNE EVIDENCIJE O KORISTIMA

 • evidentiranje koristi u OLP-1021
 • evidentiranje koristi u MIP-1023 i PMIP-1024
 • evidentiranje koristi u platnim listama
 • evidentiranje koristi u GIP-1022

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

mnogo je situacija u kojima radnici imaju određena prava, kao što je pravo na korištenje službenih vozila, mobitela, laptopa i ostale poslovne imovine poslodavca. Nekoliko je važnih pitanja o kojima ovdje treba voditi računa, pogotovo kada su u pitanju subjekti javnog sektora. 

 

Najprije, jesmo li ta prava radnika adekvatno uredili u našim internim aktima, te da li su ti naši akti usklađeni sa brojnim okvirnim aktima (uredbama, pravilnicima) koji su doneseni na određenom nivou vlasti. Potom, kad i po kojim pravilima treba obračunati porez na dohodak i doprinose na brojne i različite koristi koje zaposlenici po tim osnovama ostvaruju, te da li je naša evidencija o tim koristima adekvatna i dovoljna. Pritom je važno imati u vidu i moguće „skrivene“ koristi, poput neadekvatno opravdane ili nedokumentirane reprezentacije, namirenja nečijih ličnih troškova, neopravdanih troškova službenih putovanja i dr.

 

Brojne su i dileme u vezi tretmana isplata za članstva u raznim komisijama, odborima, radnim grupama...

 

Koliko je ovo osjetljivo i u praksi često pogrešno tretirano područje, govore i brojne primjedbe koje imaju revizori javnog sektora, kao i porezni inspektori.

 

Upravo ovaj seminar je prilika da damo odgovore na najčešće dileme i da prepoznamo najbolje prakse. Zajedno sa Revicon timom, kolege iz Ureda za reviziju institucija u FBiH i Porezne uprave FBiH daće preporuke bazirane na njihovom praktičnom iskustvu koje će nam pomoći da ispravimo ili izbjegnemo greške.


Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!