Revicon
KO SE TO TAMO VOZA I OSTALE KORISTI ZAPOSLENIKA

KO SE TO TAMO VOZA I OSTALE KORISTI ZAPOSLENIKA

do 31.10.2021


NOVI

DVODNEVNI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

KO SE TO TAMO VOZA

I OSTALE KORISTI ZAPOSLENIKA

- SVE KORISTI NA JEDNOM MJESTU -

 Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnici Porezne uprave FBiH

PRVI DAN 

KORIŠTENJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA

 • osnovna pravila korištenja službenih vozila
 • praćenje korištenja vozila u službene svrhe
 • službena putovanja i loko-vožnja
 • prevoz službenim vozilom na posao i sa posla
 • oporezivo korištenje službenih vozila u privatne svrhe
 • nove odredbe u novom Pravilniku
 • obaveza donošenja odluke o korištenju vozila
 • korištenje koje se (ne) smatra korišću zaposlenika
 • dozvoljene alternative po novom Pravilniku
 • utvrđivaje koristi na osnovu praćenja kilometraže
 • korist kao 1% nabavne vrijednosti vozila mjesečno
 • korist kao 20% troška zakupa vozila mjesečno
 • obračun poreza na dohodak i doprinosa
 • tretman u poreznom bilansu
 • PDV tretman
 • knjiženja u raznim situacijama

KORIŠTENJE OSTALE IMOVINE POSLODAVCA

 • korištenje teretnih vozila u privatne svrhe
 • korištenje mašina i druge opreme u privatne svrhe
 • korištenje stambenih prostora u privatne svrhe
 • korištenje poslovnih prostora u privatne svrhe
 • obračun poreza na dohodak i doprinosa
 • tretman u poreznom bilansu
 • PDV tretman
 • knjiženja u raznim situacijama

DRUGI DAN 

MANJKOVI KAO KORIST ZAPOSLENIH

 • nove odredbe u novom Pravilniku
 • da li je svaki manjak „nečija“ korist?
 • manjkovi za koje ne treba teretiti nikoga
 • utvrđeni normativi, viša sila, provalna krađa...
 • manjkovi za koje bi trebalo teretiti odgovorno lice
 • ko se i kada smatra odgovornim za manjak?
 • naplata manjka od odgovornog lica
 • korist odgovornog lica od neterećenja za manjak
 • obračun poreza na dohodak i doprinosa
 • tretman manjkova u poreznom bilansu
 • PDV tretman manjkova
 • knjiženje manjkova u raznim situacijama

DATE POZAJMICE I KREDITI ZAPOSLENICIMA

 • mogućnost davanja pozajmica/kredita zaposlenicima
 • odlučivanje o (ne)obračunavanju i o visini kamate
 • utvrđivanje koristi od neobračunavanja tržišne kamate
 • korištenje podataka Centralne banke BiH
 • izračun visine mjesečnih koristi
 • obračun poreza na dohodak i doprinosa
 • tretman u poreznom bilansu
 • PDV tretman
 • knjiženja u raznim situacijama

OSTALE KORISTI ZAPOSLENIKA

 • plaćanje osiguranja u korist zaposlenika
 • izmirivanje zaposlenikovih privatnih obaveza
 • oprost obaveza - otpis potraživanja od zaposlenika
 • nedokumentirani troškovi reprezentacije
 • nedokumentirani troškovi službenih putovanja
 • tretman troškova team building-a
 • korištenje usluga poslodavca
 • ostale moguće koristi zaposlenika

OBAVEZNE EVIDENCIJE O KORISTIMA

 • evidentiranje koristi u OLP-1021
 • evidentiranje koristi u MIP-1023 i PMIP-1024
 • evidentiranje koristi u platnim listama
 • evidentiranje koristi u GIP-1022


NOVI

DVODNEVNI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

KO SE TO TAMO VOZA

I OSTALE KORISTI ZAPOSLENIKA

- SVE KORISTI NA JEDNOM MJESTU -


Dragi naši,

novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, broj 48/21), koji je na snazi i u primjeni od 26. 6. 2021. godine, posebno je i dodatno aktualizirao tretman i način utvrđivanja pojedinih vidova oporezivih koristi zaposlenika. Stoga smo se odlučili na još jedan dvodnevni interaktivni online seminar na tu temu, u trajanju od 4 + 4 = 8 sati/bodova, pod radnim nazivom koji govori sâm za sebe: i ko se to tamo voza (službenim vozilima) i sve ostale koristi zaposlenika, na jednom mjestu. Sa svih relevantnih aspekata!

Radujemo se našem ponovnom, dvodnevnom druženju!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija - razgovor sa relevantnim osobama - gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info


UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!