Revicon
Isplata dobiti i prenos udjela - pravni, porezni i drugi relevantni aspekti -

Isplata dobiti i prenos udjela - pravni, porezni i drugi relevantni aspekti -

Program

Prenos udjela
• Obavezni i preporučeni elementi statuta društva
• Mogućnosti prenosa udjela:
– sa / bez naknade
– ugovorom / odlukom suda
– nasljeđivanjem
– pljenidbom udjela
• Prenos udjela radnicima
• Pravila, ograničenja i izuzeci prilikom prenosa udjela:
– izmjene općih akata
– pravo preče kupnje
– prenos udjela društva u stečaju
• Uslovi i potrebna dokumentacija za prenos udjela

Porezni tretman prenosa udjela
• Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljeđe i poklone, PDV-a
• Porezne specifičnosti prilikom prenosa udjela sa ili bez naknade
• Porezni tretman prenosa udjela u zemlji i inostranstvu
• Prenos udjela nerezidenata u rezidentnim društvima
• Prenos udjela rezidenata u nerezidentnim društvima
• Prenos udjela fizičkih lica sa/bez naknade: porez na dohodak, porez na nasljeđe ili poklon
• Prenos udjela pravnih lica sa/bez naknade: porez na dobit, porez po odbitku, transferne cijene
• Sticanje udjela u inostranstvu: uslovi po propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju
• Očekivani budući porezni tretman prenosa udjela

Raspodjela i isplata dobiti
• Utvrđivanje dobiti raspoložive za raspodjelu
• Moguće namjene raspodjele dobiti
• Priprema, predlaganje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti
• Uslovi za donošenje odluke o isplati dobiti
• Ograničenja i zabrane isplate dobiti
• Specifičnosti kod različitih načina isplate dobiti u:
– novcu, nekretninama, opremi i drugim stvarima
– licenci, patentu, zaštitnom znaku, dizajnu i drugim pravima
• Istupanje i isključenje iz isplate dobiti
• Odricanje od isplate dobiti
• Prebijanje potraživanja sa obavezom isplate dobiti
• Prinudno izvršenje na pravu na neisplaćenu dobit
• Unos dobiti u kapital
• Akontativna isplata dobiti
• Zastara obaveze isplate dobiti

Porezni tretman isplate dobiti
• Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena i PDV-a
• Porezna pravila i razlike pri isplati dobiti:
– fizičkim / pravnim licima
– rezidentnim / nerezidentnim licima
• Zahtjevi poreznih propisa prilikom isplate dobiti
• Primjena međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prilikom isplate dobiti
• Porezni uslovi i specifičnosti kod isplate dobiti u novcu, nekretninama, opremi i drugim stvarima i pravima
• Porezne specifičnosti kod istupanja i isključenja iz isplate dobiti
• Obaveze prema propisima o deviznom poslovanju
• Očekivani budući porezni tretman isplate dobiti

O edukaciji

Seminar
Isplata dobiti i prenos udjela
- pravni, porezni i drugi relevantni aspekti -


11. 2. 2020. SARAJEVO Hotel Ibis Styles

 

 


Raspolaganje udjelima i učešće u raspodjeli dobiti je jedno od osnovnih, ali ne i uvijek unaprijed “zagarantirano” pravo vlasnika udjela. Iako Zakon o privrednim/gospodarskim društvima ova prava normira i osigurava njihovo ostvarivanje, ipak, drugim propisima iz oblasti građanskog i porodičnog prava, stvarnog prava, poreza i finansija, vanjsko-trgovinskog ili deviznog poslovanja, u određenim situacijama prava vlasnika udjela su ograničena ili čak zabranjena.

Isti propisi uređuju i materiju prenosa udjela, kao drugog osnovnog prava vlasnika udjela, pa je i prilikom konzumiranja tog prava vrlo važno poznavati kako one osnovne korporativne, tako i sve ostale povezane građanske, porezne, finansijske i druge aspekte, modele, procedure i moguće posljedice.

Iz tih razloga, namjena ovog seminara je da u najvećoj mjeri ukaže na moguće građansko-pravne, porezne, finansijske i druge relevantne aspekte koje je nužno imati u vidu prilikom upravljanja udjelima, kod donošenja i provedbe odluke o raspodjeli i isplati dobiti, odnosno prilikom prenosa udjela, upravo s ciljem da se izbjegnu brojne neželjene posljedice i poteškoće koje bi mogle biti prouzrokovane nepoštivanjem propisanih pravila, postupaka i procedura ili izostankom inkorporiranja takvih procedura u opće akte društava.

Voditelji seminara:
ARMIN ZULKIĆ, advokat
AMRA SALIHOVIĆ, konsultant Revicon
ARNELA MUHOTIĆ, konsultant Revicon

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće na seminaru
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje tokom pauza

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14,
71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info; www.revicon.info

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!