Revicon
GODIŠNJI ODMORI U FBIH I RS

GODIŠNJI ODMORI U FBIH I RS

18.05.2023 u 10:00


REVICON PRAVNI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

GODIŠNJI ODMORI U FBIH I RS

18.05.2023. (četvrtak) u 10:00 hPROGRAM

Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora

 • Godišnji odmor radnika zaposlenih na: 
  • puno i nepuno radno vrijeme 
  • poslovima sa povećanim rizikom / otežanim uslovima rada
  • maloljetnih lica i pripravnika
  • mobilnih vozača
  • posebnih kategorija radnika (trudnice, porodilje, penzioneri, demobilisani borci)
  • lica angažiranih bez zasnivanja radnog odnosa
 • Kriteriji za uvećanje godišnjeg odmora:
  • zakonski (obavezni) kriteriji za uvećanje
  • (ne)dozvoljeni kriteriji za uvećanje

Sticanje prava i korištenje godišnjeg odmora

 • Sticanje godišnjeg odmora kod:
  • prvog zaposlenja
  • prelaska na rad kod drugog poslodavca
  • prekida između dva radna odnosa dužeg od 15 dana
  • ugovora o radu na određeno vrijeme
  • rada na nepuno radno vrijeme kod više poslodavaca
  • Korištenje godišnjeg odmora: od 1.1. ili 30.6. tekuće godine?
  • iz dva i više dijelova
  • nakon bolovanja i porodiljskog odsustva
  • tokom trajanja otkaznog roka
  • u slučaju ispunjenja uslova za godišnji odmor krajem godine

Plan i rješenje o korištenje godišnjeg odmora

 • Obavezni sadržaj i značaj donošenja plana / rješenja
 • Treba li da plan / rješenje sadrži pouku o pravnom lijeku?
 • Rok za donošenje i mogućnost dostavljanja elektronskim putem
 • Potpis radnika na plan /rješenje
 • Provođenje konsultacija sa radnikom, sindikatom / vijećem zaposlenika
 • Donošenje plana / rješenja prilikom svakog korištenja godišnjeg odmora

Najčešće dileme i preporuke za postupanje 

 • Mogućnost uračunavanja subote kao dana godišnjeg odmora
 • Računanja trajanja godišnjeg odmora za rad u smjenama i turnusima
 • Srazmjerno umanjenja godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa 
 • Postupanje u situacijama kada radnik ne želi da koristi godišnji odmor
 • Opravdani razlozi za uskraćivanje godišnjeg odmora 
 • Prekid godišnjeg odmora u slučaju opravdanog odsustva ili na zahtjev poslodavca
 • Izdavanje potvrde o neiskorištenom godišnjem odmoru
 • Prenos godišnjeg odmora u narednu godinu

Materijalna prava radnika

 • Pravo na regres:
  • srazmjerno broju dana korištenog godišnjeg odmora
  • porodilja i radnika na bolovanju
  • radnika kojima je prestao radni odnos
  • porezni tretman
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor:
  • radniku koji je i dalje zaposlen, ali nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca
  • kod otkaza od strane poslodavca ili radnika
  • kod sporazumnog prestanka radnog odnosa
  • kod isteka ugovora o radu na određeno vrijeme
  • prelaska na rad kod drugog poslodavca
  • prilikom odlaska u penziju


REVICON PRAVNI KUTAK

 

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

GODIŠNJI ODMORI U FBIH I RS

18.05.2023. (četvrtak) u 10:00 hNačin rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz prakse inspekcije rada, advokata i Revicon konsultanata 
 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Odgovorima stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom na najaktualnija pitanja

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!