Revicon
GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023.

Aktivan seminar

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023.

do 31.05.2024.

Prijavi se


REVICON 
RAČUNOVODSTVENI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023.

 • IZMJENE OBRAZACA
 • NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ FIA-e
 • NAPOMENE UZ VAŽNIJE BILANSNE POZICIJE
 • PROCJENJIVANJA I VREDNOVANJA
 • POSTBILANSNI DOGAĐAJI
 • PLANIRANJE POREZNOG BILANSA

 


Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik FIA-e
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

IZMJENE OBRAZACA GODIŠNJEG OBRAČUNA

 • Izmjene u obrascima za mikro preduzeća
 • Izmjene statističkih obrazaca
 • Svi obavezni obrasci, po vrstama podnosioca
 • Kolone izvještajne i prethodne godine
 • Ostale napomene za pravilno popunjavanje

 

NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ FIA-e

 • Sadržaji FIA predložaka, po vrstama podnosioca
 • Provjera potpisnika finansijskih izvještaja
 • Prikaz postupka elektronske predaje obrazaca
 • Najčešće greške i savjeti da se one izbjegnu

 

NAPOMENE UZ NAJVAŽNIJE BILANSNE POZICIJE

 • Nematerijalna i materijala dugotrajna imovina
 • Finansijska imovina i obaveze
 • Ulaganja, zajednički poduhvati, povezana društva
 • Amortizacija: promjena stopa, porezne razlike
 • Zalihe, potraživanja i obaveze
 • Rezervisanja i razgraničenja 
 • Pravilno iskazivanje prihoda i rashoda
 • Tipične greške i pogrešne sistemske postavke

 

OSTALE NAPOMENE UZ GODIŠNJI OBRAČUN

 • Popisne razlike, rashodovanje, reklasifikacija, uništenja...
 • Veza PDV knjiga, finansijskih izvještaja i poreznog bilansa
 • Ispravljanje grešaka iz 2023. i ranijih godina
 • Mogućnosti planiranja finansijskog rezultata
 • Mogućnosti za isplatu dobiti / pokriće gubitka
 • Priprema za analizu transfernih cijena
 • Planiranje i priprema poreznog bilansa

 

PROCJENJIVANJA I VREDNOVANJA

 • Ko i kada mora, a ko može vršiti procjenu
 • Obaveze subjekata od javnog interesa
 • Pravila vrednovanja pojedinih bilansnih stavki
 • Kad se efekti knjiže, a kad samo objavljuju
 • Porezni efekti ponovnog vrednovanja
 • Veza procjena i izabranih računovodstvenih politika
 • Kad je pametno mijenjati računovodstvenu politiku...

 

POSTBILANSNI DOĐAGAJI

 • Događaji nakon 31.12. koji se priznaju u FI za 2023.
 • Događaji nakon 31.12. koji se NE usklađuju
 • Porezni tretman postbilansnih događaja

 

OBRAČUNI POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

 • Obaveze po federalnim propisima
 • Obaveze po propisima kantona/županija

 

PROFESIONALNA ETIKA I ODGOVORNOST

 • Etička načela i profesionalna odgovornost računovođa
 • Praćenje kvalitete rada pružalaca računovodstvenih usluga
 • Uloga računovođa u sprečavanju pranja novca 
 • Primjeri iz prakse
 • Savjeti i preporuke

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Poštovane kolegice i kolege,

dragi naši!

 

Uz iskrene i najljepše želje svima Vama u Novoj 2024. godini, Vaš vjerni i vrijedni Revicon tim i u ovoj godini nastavlja da na najbolji način prati Vaše aktuelne potrebe, interese i preokupacije.

 

Na redu je tema koju zaista ne treba posebno obrazlagati: pripreme za sačinjavanje i podnošenje godišnjih obračuna za proteklu, 2023. godinu.

 

Kao što možete vidjeti iz najavljenog programa, ovaj seminar će ponovo biti svojevrsni „miks starog i novog“: uz neka „vječita“ računovodstvena pitanja koja se naprosto ne mogu zaobići u priči o godišnjem obračunu, neminovno ćemo se baviti i novinama kojima su nas „nadležni“ i pred ovaj obračun „počastili“... tek toliko da nam godišnji obračuni ne bi postali rutina...

 

O svemu tome „i starom i novom“, razgovaraćemo sa kolegama iz FIA-e i Porezne uprave FBiH, uz odgovore na sva Vša pitanja odmah u toku trajanja seminara.

 

Radujemo se još jednom našem druženju!

Revikonci,

Vaši friendly konsultanti 

 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!