Revicon
GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. I PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. I PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

15.02.2022 u 10:00

 

NOVI DVODNEVNI ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021.

I PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

 

15. i 16. 02. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)

 
Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • predstavnici FIA-e, FMF i PU FBiH

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Komplet seminarskog materijala:

 • priručnik „Godišnji obračun za 2021“
 • prezentacijski materijali
 • odgovori na pitanja učesnika seminara

 

Program seminara:

 

PRVI DANGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021.

 

FMF: NOVI ZAKON - NOVA PRAVILA

 • najvažnija nova i izmijenjena pravila po Zakonu o RiR
 • registri pružalaca računovodstvenih usluga
 • ko (ne) može ovjeravati finansijske izvještaje za 2021.
 • kontrola važenja licence (dozvole za rad)
 • sankcije za neovlašteno postupanje

 

FIA: DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA

 • obavezno: i u elektronskoj i u papirnoj formi
 • izmijenjeno uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
 • obavezni Excel predlošci
 • obavezni Word predlošci
 • obavezni Excel predlošci za potrebe statistike
 • obavezni Excel predlošci za naknade i članarine
 • postupak popunjavanja obaveznih predložaka
 • prethodna kontrola popunjenih predložaka
 • snimanje predložaka na CD i štampanje papirne verzije
 • rokovi za dostavljanje pojedinih dijelova obračuna
 • kontrole prilikom primopredaje obračuna
 • naknadni kontrolni postupci kod FIA-e
 • naknadne ispravke i usaglašavanja

 

OSTALE NAPOMENE UZ GODIŠNJI OBRAČUN

 • predbilansne radnje, provjere i usklađivanja
 • napomene uz važnije bilansne pozicije
 • popisne razlike i njihov porezni tretman
 • iskazivanje događaja nakon datuma bilansa
 • ispravljanje grešaka iz 2021. i ranijih godina
 • priprema poreznog bilansa
 • mogućnosti planiranja finansijskog rezultata
 • mogućnosti za isplatu dobiti / pokriće gubitka
 • godišnji obračun budžeta i budžetskih korisnika
 • obračuni posebnih naknada i članarina za 2021.
 • obavezni statistički obrasci za 2021.

 

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 

DRUGI DAN: PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

 

OTVARANJE POČETNIH STANJA

 • prenos sa konta koja se gase
 • prenos sa konta koja se dijele
 • donos na konta koja su nova

 

KNJIŽENJA U 2022. GODINI

 • dugotrajna nematerijalna imovina
 • ulaganja u tuđu dugotrajnu imovinu
 • nekretnine, postrojenja i oprema
 • investicijske nekretnine i biološka imovina
 • unajmljena imovina s pravom korištenja
 • dugoročna finansijska imovina
 • zalihe, ostala tekuća imovina i potraživanja
 • obaveze, rezervisanja i razgraničenja
 • odgođena porezna imovina i obaveze
 • rashodi i gubici
 • prihodi i dobici
 • knjiženja popusta i rabata
 • kapital, rezerve i revalorizacijske rezerve
 • dobit ili gubitak

 

SPECIFIČNOSTI PRIMJENE MSFI ZA MSS

 • najbitnije razlike u odnosu na „velike“ MRS/MSFI
 • za sve stavke kod kojih te razlike postoje

 

NOVI DVODNEVNI ONLINE SEMINAR

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021.

I PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

 

15. i 16. 02. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)

 Drage kolegice i kolege,

pred nama su dva važna posla: sačinjavanje godišnjih obračuna za 2021. godinu i njihovo dostavljanje FIA-i, kao i prelazak na novi kontni okvir koji se primjenjuje od 1. 1. 2022. godine.

 

Zato smo i ovaj seminar koncipirali upravo tako: prvi dan ćemo posvetiti problematici pripreme i predaje godišnjih obračuna, s posebnim akcentom na nova i izmijenjena pravila koja je donio važeći Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i nove i izmijenjene zahtjeve koje je u skladu s tim zauzela FIA, a drugog dana ćemo se baviti pitanjima primjene novog kontnog okvira, od pravilnog prenosa početnih stanja do novih načina knjiženja poslovnih promjena u ovoj godini.

 

Sagovornici Reviconovog tima će biti i predstavnici FIA-e, Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH.

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

 

Prateći nas online - i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

 

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

 

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
 • priručnik „Godišnji obračun za 2021.“

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info


UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627
BBI d.d. 1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677
Nova banka a.d. 5550050001608033
Union banka d.d.  1020500000075755
ProCredit banka d.d.  1941011354700156
Addiko Bank d.d. 3060350000444164
Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!