Revicon
DODATNA PRIMANJA: NAJNOVIJA PRAVILA

DODATNA PRIMANJA: NAJNOVIJA PRAVILA

do 31.01.2024.


REVICON

POREZNI KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

 

DODATNA PRIMANJA:

NAJNOVIJA PRAVILA

 • izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
 • izmjene Uredbe o naknadama
 • prava radnika / obaveze poslodavaca
 • porezni tretman svih dodatnih primanja
 • porezna praksa u FBiH, RS i BD

 


 

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH
 • Predstavnik Poreske uprave RS

 

PROGRAM:

TOPLI OBROK

 • (Ne)obaveznost isplate naknade za topli obrok
 • Važnost primjene kolektivnih ugovora
 • Neoporezivi iznos (ili vrijednost) toplog obroka
 • „Kombinovani“ topli obrok (u ishrani i u novcu)
 • Topli obrok:
  • za puno i nepuno radno vrijeme
  • za rad raspoređen na šest dana u sedmici
  • za rad u dane sedmičnog odmora
  • za prekovremeni rad
  • za rad u smjenama i turnusu 
  • za rad od kuće
  • za vrijeme službenog putovanja
 • Praksa porezne inspekcije

NAKNADA ZA PREVOZ NA POSAO I SA POSLA

 • (Ne)obaveznost isplate naknade za prevoz
 • Važnost primjene kolektivnih ugovora
 • Uslovi za isplatu neoporezive naknade za prevoz
 • Korištenje privatnog/službenog vozila
 • Neoporezivi iznos naknade za prevoz u raznim situacijama
 • Mogućnost srazmjernog umanjenja naknade za prevoz
 • Naknada za prevoz u slučaju:
  • rada od kuće
  • odsustva sa rada (bolovanje, godišnji odmor, plaćeno odsustvo)
 • Dokumentacija koju zahtijeva porezna kontrola

NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA

 • Obaveznost primjene posebnih propisa 
 • Dnevnice: minimalni i neoporezivi iznosi
 • Paralelna isplata dnevnice i toplog obroka
 • Naknada ostalih troškova službenih putovanja 
 • Službeno putovanje u neradne dane
 • Korištenje biznis kartice na službenom putu
 • Privatna i nedokumentovana potrošnja na službenom putu
 • Razlika između službenih putovanja i rada na terenu
 • Dokumentacija koju zahtijeva porezna kontrola

REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

 • (Ne)obaveznost isplate regresa
 • Važnost primjene kolektivnih ugovora
 • Isplata regresa radnicima koji nisu koristili god. odmor
 • Isplata regresa srazmjerno broju dana korištenog GO
 • Isplata regresa radnicima koji rade nepuno radno vrijeme
 • Obaveza isplate regresa radnicima kojima je prestao radni odnos
 • Regres u slučaju poslovanja sa gubitkom
 • Dokumentacija koju zahtijeva porezna kontrola

OTPREMNINE

 • (Ne)obaveznost isplate otpremnine
 • Uslovi za isplatu otpremnine prilikom:
  • otkaza ugovora o radu
  • odlaska u penziju (puna, prijevremena, invalidska, porodična)
  • sporazumnog prestanka radnog odnosa
 • Osnovica za obračun otpremnine
 • Minimalni i maksimalni iznosi otpremnine
 • Neoporezivi iznosi otpremnine
 • Praksa porezne inspekcije

 

DODATAK ZA MINULI RAD

 • (Ne)obaveznost isplate naknade za minuli rad
 • Važnost primjene kolektivnih ugovora
 • Godine staža koje se uzimaju u obračun minulog rada
 • Postotak dodatka za minuli rad
 • Obračun minulog rada:
  • za vrijeme odsustva sa rada (bolovanje, godišnji odmor, plaćeno odsustvo)
  • za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, plaću po osnovu radnog učinka, nepuno radno vrijeme i dr.

DRUGA DODATNA PRIMANJA RADNIKA

 • Naknada u slučaju smrti ili teške bolesti radnika ili člana uže porodice
  • Šta se smatra teškom bolesti? 
  • Mogućnost isplate za člana uže porodice koji nije na poreznoj kartici
  • (Ne)obaveznost posjedovanja nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje
  • Isplata naknade za dva ili više radnika u slučaju smrti istog člana porodice
 • Naknada za odvojeni život i smještaj
  • (Ne)obaveznost isplate
  • Primjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
  • Potrebna dokumentacija
 • Pokloni povodom praznika i blagdana

NAKNADE PO DRUGIM ANGAŽMANIMA

 • Dodatne naknade po menadžerskom ugovoru
 • Dodatne naknade vlasnicima privrednog društva
 • Dodatne naknade po osnovu ugovora o djelu
 • Dodatne naknade po osnovu autorskih ugovora
 • Dodatne naknade za privremene i povremene poslove
 • Dodatne naknade voditeljima obrta
 • Praksa porezne inspekcije

OSTALE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE


Poštovane kolegice i kolege,

dodatna primanja radnika su oduvijek aktuelna i izuzetno važna tema, kako sa radno-pravnog tako i sa poreznog aspekta. Poslodavci posebno moraju voditi računa o situacijama u kojima propisi, kolektivni ugovori i interni akti nalažu obavezu isplate određenih vrsta ovih primanja radnicima, pa čak i način utvrđivanja iznosa za isplatu, dok je isplata dodatnih primanja u nekim drugim slučajevima samo stvar „dobre volje“ poslodavca. Paralelno s tim se, naravno, trebaju poznavati i primjenjivati i porezni propisi, koji uređuju kakav je porezni tretman svake izvršene isplate bilo kojeg dodatnog primanja – bilo da je isplata bila obavezna ili ne.

 

U „kombinaciji“ ta dva aspekta dodatnih primanja radnika, različiti poslodavci su u različitim pozicijama, pri čemu se najveći broj njih postavlja „negdje između“ minimuma kojeg moraju isplatiti (ako moraju) i maksimuma koji se može isplatiti bez oporezivanja.

 

Povrh svega toga, nedavne izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće, kao i upravo objavljene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, donijele su i mnoge nove elemente na koje treba obratiti posebnu pažnju.

 

Sve u svemu, dovoljno razloga da se još jednom cjelovito pozabavimo ovom temom...

 

Uz Revicon tim, s Vama će i ovaj put biti i kolege iz Porezne uprave Federacije BiH i Poreske uprave Republike Srpske.

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal


Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

 

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!