Revicon
Cesija, kompenzacija, asignacija i ostala obračunska plaćanja - pravni, finansijski, porezni i drugi relevantni aspekti - ODGOĐEN

Cesija, kompenzacija, asignacija i ostala obračunska plaćanja - pravni, finansijski, porezni i drugi relevantni aspekti - ODGOĐEN

Program

Cesija (ustupanje potraživanja)
• Pojam cesije
• Potraživanja koja se (ne) mogu prenijeti
• Ustupanje sporednih prava
• Obaveza obavještavanja dužnika o cesiji
• Zaštita dužnika
• Posebni slučajevi ustupanja potraživanja
• Međunarodna cesija
• Cesija za buduća potraživanja
• Sudska praksa
• Cesija u poslovnim knjigama ugovornih strana

Prebijanje (kompenzacija)
• Pojam i osnovne karakteristike
• Uslovi za kompenzaciju
• Kad i šta se ne može kompenzirati
• Ugovor ili izjava o kompenzaciji
• Multilateralna kompenzacija
• Međunarodna kompenzacija
• Sudska praksa
• Kompenzacija u poslovnim knjigama ugovornih strana

Preuzimanje duga
• Pojam preuzimanja duga
• Pravni učinci preuzimanja duga
• Prelaz sporednih prava
• Pristupanje dugu / preuzimanje duga / preuzimanje ispunjenja
• (Ne)obaveznost saglasnosti povjerilaca
• Mogućnost i uslovi preuzimanja duga u odnosu sa strancima
• Sudska praksa
• Preuzimanje duga u poslovnim knjigama ugovornih strana

Asignacija
• Pojam i osnovne karakteristike
• Uslovi za provođenje asignacije
• Razlika između cesije, asignacije i preuzimanja duga
• Međunarodna asignacija: mogućnosti i uslovi
• Sudska praksa
• Asignacija u poslovnim knjigama ugovornih strana

Ostali derivativni načini ispunjenja obaveza
• Ugovor o zamjeni ispunjenja (pravni učinci, uslovi za punovažnost i utjecaj na originalnu obavezu)
• Novacija / prenov (postojanje novacije, posljedice novacije na prethodnu obavezu, jemstvo kod novacije)
• Namirenje obaveze u izvršnom postupku stjecanjem predmeta izvršenja (pravne posljedice stjecanja, okolnosti djelimičnog namirenja obaveze, prava povjerioca nakon postupka izvršenja)

Ostala pravila postupanja kod obračunskih plaćanja
• Propisi o unutrašnjem platnom prometu
• Propisi o finansijskom poslovanju
• Propisi o deviznom poslovanju
• Slučajevi blokiranih i nelikvidnih subjekata
• Obračunska plaćanja samostalnih preduzetnika
• Obračunska plaćanja javnih preduzeća i budžetskih korisnika

Porezni aspekti obračunskih plaćanja
• PDV propisi
• Propisi o porezu na dobit i porezu na dohodak
• Aspekt transfernih cijena između povezanih subjekata
• Propisi o fiskalizaciji - evidentiranju prometa

O edukaciji

Radionica
Cesija, kompenzacija, asignacija i ostala obračunska plaćanja
- pravni, finansijski, porezni i drugi relevantni aspekti -

SARAJEVO, 26. 3. 2020. Hotel Ibis Styles - ODGOĐEN!

Plaćanja/naplate se, osim preko računa i (u dozvoljenim slučajevima) u gotovom novcu, mogu vršiti i obračunski, putem cesija, kompenzacija, asignacija, preuzimanja duga i dr.
Osim u situacijama nedostatka raspoloživih novčanih sredstava, subjekti u ovakve aranžmane ulaze i iz drugih praktičnih razloga, a u cilju ubrzavanja i pojednostavljivanja procesa naplate/plaćanja bez prenosa novca.

Pravila, uslovi, mogućnosti, ograničenja i ostale osnovne karakteristike ovakvih ugovornih aranžmana propisani su Zakonom o obligacionim odnosima. Pritom, međutim, treba imati u vidu da, pored ovog baznog propisa, postoji i čitav niz drugih propisa (porezni propisi, propisi o platnom prometu, propisi o finansijskom poslovanju, propisi o deviznom poslovanju...) kojima se dodatno uslovljava, odnosno uređuje oblast obračunskih plaćanja.

Iz svih tih razloga, odlučili smo da organizujemo radionicu na kojoj će se prikazati pravni, finansijski, porezni i drugi relevantni aspekti koji su važni za razumijevanje i pravilno sprovođenje cesija, kompenzacija, asignacija i drugih oblika obračunskih plaćanja.

Uz interaktivnu komunikaciju voditelja i učesnika radionice, posebno vrijeme će biti posvećeno primjerima dobre i loše prakse, uz prezentaciju postupanja i prakse sudova u pojedinim situacijama, kao i preporukama za postupanje u najboljem interesu subjekata.

Voditelji radionice:
ARMIN ZULKIĆ, advokat
AMRA SALIHOVIĆ, konsultant Revicon
ARNELA MUHOTIĆ, konsultant Revicon

Trajanje radionice: od 09:30 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće u radionici
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje tokom pauza

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!