Revicon
AKTUALNE TEME

AKTUALNE TEME

do 15.09.2021


NOVI ONLINE SEMINAR

AKTUALNE TEME

 • POZAJMICE: MOGUĆNOSTI I POSLJEDICE
 • NOVA OGRANIČENJA MARŽI
 • PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 • NOVI PRAVILNICI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA
 • KONSOLIDIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

 

PROGRAM:

POZAJMICE: PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKT

 • Mogućnosti i uslovi za davanje i primanje pozajmica
 • (Ne)obaveznost ugovaranja kamate 
 • Primanje i davanje pozajmica između domaćih lica
 • Pozajmice u odnosima sa ino licima
 • Načini i uslovi davanja i primanja pozajmica
 • Dozvoljeni načini i rokovi povrata pozajmica
 • Pozajmice kod nelikvidnih i blokiranih subjekata
 • Mogućnost konverzije zajma u kapital društva
 • Pozajmice i propisi o sprečavanju pranja novca
 • Aktualne istrage i provjere koje vrše nadležni organi

POZAJMICE: POREZNI ASPEKTI

 • Pozajmice sa vlasnicima kapitala
 • Pozajmice sa drugim povezanim licima
 • Primjena odredbi o transfernim cijenama
 • Primjena odredbi o istanjenoj kapitalizaciji
 • Pozajmice date direktoru ili drugim zaposlenicima
 • Pozajmice u odnosima sa „trećim“ licima
 • Porez na dohodak na kamate koje ostvari fizičko lice
 • Porez po odbitku na kamate ino davaocima pozajmica
 • Porezni tretman zateznih kamata po ugovoru o zajmu
 • Specifičnosti pozajmica kod obrtnika

NOVI PROPISI O OGRANIČAVANJU MARŽI

 • proizvodi na koje se odnose ograničenja marži
 • način utvrđivanja maksimalnih marži
 • maksimalne marže u vele i maloprodaji
 • posljedice nepridržavanja propisanih ograničenja

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • nove obaveze računovođa po novom Zakonu
 • novi uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • nove obaveze revizora po novom Zakonu
 • usaglašavanje internih akata sa novim Zakonom
 • ostala obavezna usaglašavanja sa novim Zakonom
 • način postupanja u prelaznom periodu

NOVI PRAVILNICI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Pravilnik o registrima pružalaca računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga
 • registri kvalificiranih lica / pravnih lica / poduzetnika
 • propisani uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • podnošenje zahtjeva i propisana dokumentacija
 • novi Pravilnik o licenciranju iz oblasti revizije
 • uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci
 • podnošenje zahtjeva i propisana dokumentacija

KONSOLIDIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020.

 • obveznici konsolidacije za 2020. (po starom Zakonu)
 • način konsolidacije finansijskih izvještaja za 2020.
 • obaveza i način konsolidacije po novom Zakonu


NOVI ONLINE SEMINAR

AKTUALNE TEME

 • POZAJMICE: MOGUĆNOSTI I POSLJEDICE
 • NOVA OGRANIČENJA MARŽI
 • PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 • NOVI PRAVILNICI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA
 • KONSOLIDIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

 

  

Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH
 • Jasmin Rustemi, šef Odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Federalnom ministarstvu finansija
 • Armin Zulkić, advokat

Seminar možete pratiti na svim elektronskim uređajima.


Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru
 • prateće edukacijske materijale

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka
3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975


Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!